ادیان و عرفان
ادیان و عرفان

ادیان و عرفان

سال98-97

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 

امتیاز کل

 

1

علیرضا جلالی

استادیار

18/4

36/5

2

نسرین توکلی

استادیار

8

8

3

محمدرضا مرادی

استادیار

4/55

4/55

4

ولی اله ساکی

استادیار

0

0

5

یوسف جعفرزاده

استادیار

0

0

6

علی بادامی

استادیار

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 

امتیاز کل

 

1

سید محمود رضویان

مربی

0

0

2

سهیلا غضنفری

مربی

0

0

3

مریم سرمدی

مربی

0

0

 

 

 
سال تحصیلی 97-96

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
 
ردیف
 
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
نسرین توکلی
استادیار
9/5
9/5
2
ولی اله ساکی
استادیار
8
8
3
علیرضا جلالی
استادیار
0
0
4
یوسف جعفرزاده
استادیار
0
0
5 علی بادامی       استادیار                           0              0


رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
ردیف
 
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
محمد رضا مرادی
مربی
0
0
2
سید محمود رضویان
مربی
0
0
3
سهیلا غضنفری
مربی
0
0
4
مریم سرمدی
مربی
0
0ادیان و عرفان
سال96-95
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
 
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
علیرضا جلالی
استادیار
9
20/5
2
نسرین توکلی
استادیار
8
8
3
ولی اله ساکی
استادیار
6/49
6/49
4
یوسف جعفرزاده
استادیار
5/3
5/3

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
ردیف
 
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
محمد رضا مرادی
مربی
5/85
5/85
2
سید محمود رضویان
مربی
2/95
2/95
3
سهیلا غضنفری
مربی
0
0
4
مریم سرمدی
مربی
0
0


رشته ادیان و عرفان
سال95-94
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
 
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
 
امتیاز کل
 
1
ابوالقاسم عارف نژاد
استادیار
19/5
19/5
2
یوسف جعفرزاده
استادیار
10/5
10/5
3
ولی اله ساکی
استادیار
9/5
9/5
4
نسرین توکلی
استادیار
7/5
7/5
5
علیرضا جلالی
استادیار
0
15/5
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی 
ردیف
 
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
 
امتیاز کل
 
1
محمد رضا مرادی
مربی
0
0
2
سهیلا غضنفری
مربی
0
0
3
مریم سرمدی
مربی
0
0
4
سید محمود رضویان
مربی
0
0
 سال94-93 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
          امتیاز کل
1
علیرضا جلالی
استادیار
14/5
22/5
2
ولی اله ساکی
استادیار
7/1
7/1
3
نسرین توکلی
استادیار
0
0
4
ابوالقاسم عارف نژاد
استادیار
0
0

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
         امتیاز کل
1
محمد رضا مرادی
مربی
0
0
2
سهیلا غضنفری
مربی
0
0
3
مریم سرمدی
مربی
0
0
4
سید محمد رضویان
مربی
0
0
5
یوسف جعفرزاده
دستیار
0
0ادیان و عرفان 
         سال93-92
 
رتیه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری   
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
نسرین توکلی
استادیار
7/1
7/1
2
ابوالقاسم عارف نژاد
استادیار
4/6
4/6
3
علیرضا جلالی
استادیار
1
20/5


                                      
 

 
 رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
محمد رضا مرادی
مربی
0
0
2
سهیلا غضنفری
مربی
0
0
3
مریم سرمدی
مربی
0
0
4
سید محمد رضویان
مربی
0
0
5
یوسف جعفرزاده
دستیار
0
0
          ادیان و عرفان 
         سال92-90
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
92-90
امتیاز کل
92-90
1
نسرین توکلی
استادیار
6/5
6/5
2
علیرضا جلالی
استادیار
3
9
3
ابوالقاسم عارف نژاد
استادیار
2/5
2/5
 


 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
92-90
امتیاز کل
92-90
1
محمد رضا مرادی
مربی
12
12
2
سهیلا غضنفری
مربی
4
4
3
مریم سرمدی
مربی
4
4
4
سید محمد رضویان
مربی
2/75
2/75
5
یوسف جعفرزاده
دستیار
1
1

 

بيشتر