تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

سال 98-97
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری
 

ردیف

  نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

 

1

مهدی عبادی

دانشیار

2

11/5

2

سید محمد رضا حسینی

دانشیار

0

0

3


 رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

 

1

زیبا شفیعی خوزانی

استادیار

11/5

11/5

2

احمد رضا متولی

استادیار

11

14

3

ابوالقاسم عارف نژاد

استادیار

5/4

120/

4

مجتبی سلطانی احمدی

استادیار

0

8/5

5

محمد رمضان پور

استادیار

0

0

6

سیده سوسن فخرائی

استادیار

0

0

7

محمود صادقی علوی

استادیار

0

0

8

محمد طاهر یعقوبی

استادیار

0

0

9

ثروت سلیمان زاده افشار

استادیار

0

0 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

 

1

غلامرضا رمضانی پور

مربی

6

6

2

زینب شریفی اسدی

مربی

0

0

3

حسن خوش چشم آرانی

مربی

0

0

4

طوبی عرب عامری

مربی

0

0

5

امید بهرامی نیا

مربی

0

0

6

حامد فروزان

مربی

0

0

7

ابوذر کرم الهی

مربی

0

0
سال 97-96
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
سید محمد رضا حسینی
دانشیار
0
0


 

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
مهدی عبادی
استادیار
71/5
84
2
احمدرضا متولی
استادیار
28/5
32/2
3
محمد طاهر یعقوبی
استادیار
7/75
17/70
4
زیبا شفیعی خوزانی
استادیار
5/7
7/5
5
محمد رمضان پور
استادیار
13/3
8/5
6
سیده سوسن فخرائی
استادیار
7/8
14/8
7
مجتبی سلطانی احمدی
استادیار
0
0
8
محمود صادقی علوی
استادیار
0
0
9 ابوالقاسم عارف نژاد      استادیار                            0            0
10 ثروت سلیمان زاده افشار                    استادیار                           0             0

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
حسن خوش چشم آرانی
مربی
6
6
2
زینب شریفی اسدی
مربی
3/6
3/6
3
غلامرضا رمضانی پور
مربی
2
2
4
طوبی عرب عامری
مربی
0
0
5
امید بهرامی نیا
مربی
0
0
6
حامد فروزان
مربی
0
0
7
ابوذر کرم الهی
مربی
0
0

 
رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
سال96-95
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
سید محمد رضا حسینی
دانشیار
0
0
2 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
مهدی عبادی
استادیار
19/85
34/85
2
محمود صادقی علوی
استادیار
19/5
19/5
3
سیده سوسن فخرائی
استادیار
9/4
17/4
4
زیبا شفیعی خوزانی
استادیار
5/7
5/7
5
ابوالقاسم عارف نژاد
استادیار
4/75
17/25
6
مجتبی سلطانی احمدی
استادیار
0
0
7
محمد طاهر یعقوبی
استادیار
0
0
8
احمد رضا متولی
استادیار
0
0
9
محمد رمضان پور
استادیار
0
0

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
حسن خوش چشم آرانی
مربی
4/5
4/5
2
زینب شریفی اسدی
مربی
3/75
3/75
3
غلامرضا رمضانی پور
مربی
2
2
4
ثروت سلیمان زاده افشار
مربی
0
0
5
طوبی عرب عامری
مربی
0
0
6
امید بهرامی نیا
مربی
0
0
7
حامد فروزان
مربی
0
0
8
ابوذر کرم الهی
مربی
0
0

رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
سال95-94
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
مجتبی سلطانی احمدی
استادیار
39/9
39/9
2
سیده سوسن فخرائی
استادیار
20/95
42/45
3
محمود صادقی علوی
استادیار
17
17
4
محمد طاهر یعقوبی
استادیار
15/75
15/75
5
زیبا شفیعی خوزانی
استادیار
5/7
5/7
6
احمد رضا متولی
استادیار
0
0
7
مهدی عبادی
استادیار
0
0
8
سید محمد رضا حسینی
استادیار
0
0
9
محمد رمضان پور
استادیار
0
0


رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
ثروت سلیمان زاده افشار
مربی
12
12
2
غلامرضا رمضانی پور
مربی
2
2
3
طوبی عرب عامری
مربی
0
0
4
امید بهرامی نیا
مربی
0
0
5
حسن خوش چشم آرانی
مربی
0
0
6
زینب شریفی
مربی
0
0
7
حامد فروزان
مربی
0
0
8
ابوذر کرم الهی
مربی
0
0
رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
سال94-93
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
سید محمد رضا حسینی
استادیار
13/6
13/6
2
محمد رمضان پور
استادیار
3/5
3/5
3
مهدی عبادی
استادیار
0
0
4
سیده سوسن فخرائی
استادیار
0
0
5
احمد رضا متولی
استادیار
0
0
6
محمود صادقی علوی
استادیار
0
0
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
غلامرضا رمضانی پور
مربی
3/3
3/3
2
طوبی عرب عامری
مربی
0
0
3
امید بهرامی نیا
مربی
0
0
4
حسن خوش چشم آرانی
مربی
0
0
5
زینب شریفی
مربی
0
0
6
ثروت سلیمان زاده افشار
مربی
0
0
7
حامد فروزان
مربی
0
0
8
ابوذر کرم الهی
مربی
0
0
 
رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
سال93-92
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
مهدی عبادی
استادیار
9
9
2
محمد رمضان پور
استادیار
3/5
3/5
3
سیده سوسن فخرائی
استادیار
0
0
4
سید محمد رضا حسینی
استادیار
0
0
5
احمد رضا متولی
استادیار
0
0
6
محمود صادقی علوی
استادیار
0
0
 
 رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
امید بهرامی نیا
مربی
6
6
2
طوبی عرب عامری
مربی
4
4
3
غلامرضا رمضانی پور
مربی
3/3
3/3
4
حسن خوش چشم آرانی
مربی
0
0
5
زینب شریفی
مربی
0
0
6
ثروت سلیمان زاده افشار
مربی
0
0
7
حامد فروزان
مربی
0
0
8
ابوذر کرم الهی
مربی
0
0


 
رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
سال92-90 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
92-90
امتیاز کل
92-90
1
محمود صادقی علوی
استادیار
12
12
2
محمد رمضان پور
استادیار
9/5
9/5
3
سیده سوسن فخرائی
استادیار
4
4
4
احمد رضا متولی
استادیار
4
4
5
مهدی عبادی
استادیار
0
0
 
 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
92-90
امتیاز کل
92-90
1
حامد فروزان
مربی
6
6
2
ثروت سلیمان زاده افشار
مربی
6
6
3
غلامرضا رمضانی پور
مربی
3/5
3/5
4
حسن خوش چشم آرانی
مربی
2
2
5
زینب شریفی
مربی
1
1
6
طوبی عرب عامری
مربی
1
1
7
امید بهرامی نیا
مربی
1
1
8
ابوذر کرم الهی
مربی
0
0
 
 

بيشتر