اخبار
پیشرفت ضریب تأثیر و کیفیت نشریات علمی دانشگاه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
ایجاد اولین مرکز نوآوری، توسعه و تجاری‌سازی فناوری در دانشگاه پیام‌ نور
مطالعات استراتژیک درخصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط پژوهشگران دانشگاه پیام نور طرح‌ برگزیده دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم شد
کیفی سازی پژوهش ها راهبردهای اصلی دانشگاه پیام نور
برگزیده شدن طرح ارتباط با صنعت محققان دانشگاه پیام نور توسط وزارت علوم - افتخار آفرینی محققان دانشگاه پیام‌نور در بین موسسات و دانشگاه های کشور
اخذ درجه علمی ـ پژوهشی برای نشریه «Iranian Journal of Health Psychology»
گزارش نشست علمي آموزش عالي توسعه پايدار
عملکرد دستاوردهاي 40 ساله ارتباط دانشگاهها و پژوهشگاههاي کشور با جامعه و صنعت
سي امين گاهنامه پژوهش و فناوری عتف
بیست و هشتمين گاهنامه پژوهش و فناوری عتف