اعضاء
 

ترکیب اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور

 آقای دکتر محمدرضا زمانی رییس دانشگاه پیام­نور (رییس شورا)
آقای دکتر مرتضی محسنی  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (عضو حقوقی شورا)   
آقای دکتر مجید ضماهنی مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  (دبیر شورا) 
آقای دکتر حسن علیزاده معاون اداری، مالی و عمرانی (عضو حقوقی شورا)
آقای دکتر محمدعلی کریمی معاون فناوری و پژوهش (عضو حقوقی شورا)
آقای دکتر محمد هادی امین ناجی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی (عضو حقوقی شورا) 
آقای دکتر محمد حسن دوگانی معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانها (عضو حقوقی شورا)
آقای دکتر رضا رسولی (عضو حقیقی شورا)
آقای دکتر احمد علی پور(عضو حقیقی شورا)
آقای دکتر اصغر ابوالحسنی (عضو حقیقی شورا)
آقای دکتر بهمن زندی (عضو حقیقی شورا)