:.متون عمومي
شورای تخصصی رشته اقتصاد
اعضای شورای تخصصی گروه  اقتصاد

1- سرکار خانم دکتر بیتا شایگانی   (دبیر)

2- جناب آقای دکتر فرهاد خداداد  کاشی

3- سرکار خانم دکتر یگانه موسوی جهرمی

4- جناب آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

5- جناب آقای دکتر مراد راهداری