كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
ردیف
عنوان کتاب
مقطع
نام مؤلف
1
اقتصاد پولی
کارشناسی ارشد
جهانگیر بیابانی
2
زبان تخصصی اقتصاد و مدیرریت
کارشناسی
صادق بافنده ایماندوست
3
پول و ارز و بانکداری
کارشناسی
جمشید پژویان
4
اصول علم اقتصاد 2
کارشناسی
مهدی تقوی
5
اقتصاد خرد
کارشناسی
جمشید پژویان
6
اقتصاد کلان
کارشناسی
فرهاد خداداد کاشی
7
اقتصاد کلان 2
کارشناسی
تیمور رحمانی
8
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
کارشناسی
یگانه موسوی جهرمی
9
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
کارشناسی
محمد لشکری
10
مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها
کارشناسی
جمشید پژویان
11
تاریخ عقاید اقتصادی
کارشناسی
هادی غفاری ، علی چنگی آشتیانی
12
اقتصاد صنعتی
کارشناسی
فرهاد خداداد کاشی
13
مبانی علم اقتصاد
کارشناسی
یگانه موسوی جهرمی
14
مالیه بین الملل
کارشناسی
مهدی تقوی
15
ارزیابی طرحهای اقتصادی
کارشناسی
محمد زاهدی ، مژگان معلمی
16
تاریخ اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان
کارشناسی ارشد
اصغر ابوالحسنی ، هادی غفاری
17
نظام اقتصادی صدر اسلام
کارشناسی
هادی غفاری
18
ارزیابی طرحهای اقتصادی
کارشناسی
اصغر ابوالحسنی ،ابراهیم بهرامی نیا
19
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
کارشناسی
هادی غفاری ،علی یونسی
20
جانشینی پول
کارشناسی
محمد لشکری
21
کلیات اقتصاد
کارشناسی
جمشید پژویان، فرهاد خداداد کاشی، یگانه موسوی جهرمی
22
کلیات اقتصاد
کارشناسی
پروانه کمالی دهکردی

فهرست کتابهای گروه اقتصاد
بيشتر