:.متون عمومي
اعضای شورای تخصصی گروه حسابداری
اعضای شورای تخصصی گروه حسابداری
v      دکتر عبدالکریم مقدم (دبیر شورا)
v      دکتر مهدی کیان
v      دکتر علیرضا مومنی
v      دکتر وهاب رستمی
v      دکتر عزیز گرد