:.متون عمومي
فهرست کتابهای چاپ پیام نور رشته حسابداری
 
ردیف
عنوان کتاب
مقطع
نام مؤلف
1
کاربرد کامپیوتر دررشته های مدیریت و حسابدری
کارشناسی
اکبر شیرکوند ، ابوالفضل هدایتی آذر
2
اصول حسابداری 1
کارشناسی
عبدالکریم مقدم ،علی شفیع زاده
3
حسابداری میانه1
کارشناسی
مهدی مشکی،عبدالکریم مقدم
4
حسابداری پیشرفته 1 قسمت اول
کارشناسی
حسین کرباسی یزدی
5
حسابداری پیشرفته 1 قسمت دوم
کارشناسی
حسین کرباسی یزدی
6
حسابداری صنعتی 2
کارشناسی
محمود عربی،نسرین فریور
7
حسابداری مالیاتی
کارشناسی
محمد رمضان احمدی
8
حسابداری پیشرفته2
کارشناسی
حسین کرباسی یزدی
9
مدیریت مالی1
کارشناسی
مهدی تقوی
10
حسابداری و حسابرسی دولتی
کارشناسی
جعفر باباجانی
11
حسابرسی 2
کارشناسی
پرویز گلستانی ، امیر علی خان خلیلی
12
حسابداری صنعتی 3 جلد اول
کارشناسی
نسرین فریور،محمود عربی
13
حسابداری صنعتی 3 جلد دوم
کارشناسی
نسرین فریور،محمود عربی
14
مدیریت مالی 2
کارشناسی
مهدی تقوی
15
مباحث جاری در حسابداری
کارشناسی
حسین کرباسی یزدی
16
حسابداری صنعتی
کارشناسی
محمد عرب مازار
17
اصول حسابداری 2
کارشناسی
یحیی حساس یگانه
18
اصول حسابداری 3
کارشناسی
عبدالکریم مقدم ، علی اصغر عیوضی حشمت
19
حسابرسی1
کارشناسی
پرویز گلستانی ،مهدی آقاجانی
20
زبان تخصصی 1
کارشناسی
عبدالکریم مقدم ،علیرضا غلامی کیان ، فرشاد سلیم
21
زبان تخصصی 2
کرشناسی
عبدالکریم مقدم ،علیرضا غلامی کیان ، فرشاد سلیم
22
حسابداری میانه 2
کارشناسی
عبدالکریم مقدم ، مهدی مشکی