:.متون عمومي
اعضای شورای تخصصی گروه مدیریت دولتی و مدیریت جهانگردی
اعضای شورای تخصصی گروه مدیریت دولتی و مدیریت جهانگردی
      1-  دکتر رضا رسولی
      2-  دکتر محمد علی سرلک
     3-   دکتر حسن  درویش
     4-   دکتر علی جمشیدی   
     5-   دکتر محمدرضا دارایی
6-   دکتر مجید ضماهنی