:.متون عمومي
 
ردیف
عنوان کتاب
مولف
سال انتشار
1
مدیریت اسلامی والگوهای آن
دکتر لطف ا..فروزنده دکتر جوکار.
1386
2
مدیریت صادرات وواردات
دکتر میرزا حسن حسینی
1386
3
بازاریابی بین المللی
دکتر میرزا حسن حسینی
1383
4
مدیریت استراتژیک
دکتر لطف ا..فروزنده
1384
5
گزیده نکات مدیریتی نهج البلاغه
دکتر لطف ا.. فروزنده افتخار السادات نوابی نژاد
1387
6
سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته
دکتر محمد علی سرلک- حسن فراتی
1387
7
روش تحقیق در مدیریت
دکتر سید علی اکبر احمدی - علی صالحی - محمد رضا فریدی
1389
8
روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی
دکتر محمد مهدی پرهیزگار - علی اکبر اقاجانی
1391
9
مدیریت استراتژیک پیشرفته
دکتر رضا رسولی - علی صالحی
1391
10
تفکر و دید استراتژیک ( جزوه)
دکتر محمد تقی امینی - دکترسالار
1392
11
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با
دکتر امینی- دکتر فروزنده- صمد خباز باویل
1391
رویکرد تدوین استراتژی( جزوه)
 
12
زبان تخصصی( جزوه)
دکتر حسینی- دکتر جنابی
1391