متون عمومي
دریافت نمایید: فایل صورتجلسه کمیته منتخب بخش مدیریت و حسابداری و اقتصاد

صورتجلسه کمیته منتخب بخش مدیریت و حسابداری و اقتصاد
نام و نام خانوادگی: ...................... گروه آموزشی: ................ مرکز/واحد: ............. درخواست: ................. تاریخ: .........................
 
ردیف
 
عنوان اثر
مشخصات اثر
امتیاز پژوهشی
بند
آئین نامه
 
توضیحات
نوع اثر
محل نشر
تاریخ انتشار
اسامی همکاران به ترتیب
(شامل نام متقاضی)
 
ماه
 
سال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع
 
مجموع امتیازات
 
عضو کمیته منتخب         عضو کمیته منتخب             عضو کمیته منتخب             دبیر کمیته منتخب                     رئیس کمیته منتخب