:.متون عمومي
راهنمای تکمیل صورتجلسه کمیته منتخب
1-      نام و نام خانوادگی
2-      گروه آموزشی: نام گروه آموزشی که در آن عضویت دارید بنویسید. شامل یکی از گروه های اقتصاد – حسابداری - مدیریت دولتی – مدیریت جهانگردی- مدیریت بازرگانی و...
3-      مرکز / واحد: نام مرکز و یا واحد محل خدمت نوشته شود.
4-      درخواست: یکی از موارد ترفیع یا تمدید قرارداد نوشته شود.
5-      تاریخ: توسط کمیته منتخب درج خواهد شد.
6-      ردیف: آثار خود را شماره گذاری نمایید.
7-      عنوان اثر: نام کتاب، مقاله، پایان نامه و ... را در این قسمت وارد نمایید.
8-      مشخصات اثر: ستون های مربوط به مشخصات اثر را با توجه به جدول راهنمای زیر تکمیل کنید:  
نوع اثر
محل نشر
تاریخ انتشار
کتاب
نام انتشارات – شهر
تاریخ نشر کتاب
مقاله
نام مجله
تاریخ انتشار مجله
پذیرش چاپ مقاله
نام مجله
تاریخ نامه پذیرش چاپ
مقاله همایش
محل برگزاری همایش
تاریخ برگزاری همایش
طرح پژوهشی
نام کارفرما/موسسه- شهر
تاریخ اتمام طرح
راهنمایی یا مشاوره پایان نامه
نام دانشگاه یا مرکز
تاریخ دفاع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
9-      در ستون اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی)، اسامی مولفین به همان ترتیب که در اثر چاپ شده قید شده است، ذکر شود و در صورتیکه نوع اثر پایان نامه می باشد نوع همکاری (استاد راهنما و یا مشاور) نوشته شود.
سایر ستون ها و محل امضاء توسط اعضای کمیته تکمیل خواهد شد.
 
هنگام ارسال آثار رعایت موارد زیر ضروری است:
-          در صورتیکه نوع اثر کتاب چاپ شده است، یک نسخه از اصل کتاب ارسال شود
-          در صورتیکه نوع اثر کتاب چاپ نشده است، گواهی زیر چاپ از ناشر به همراه یک نسخه از اثر ارسال شود
-          در صورتیکه نوع اثر مقاله چاپ شده است، همان شمارۀ مجله که مقاله در آن چاپ شده ارسال شود
-          در صورتیکه نوع اثر مقاله چاپ نشده است، نامه پذیرش چاپ به همراه یک نسخه از اثر ارسال شود
-          در صورتیکه نوع اثر مقاله همایش است، یک نسخه از مجموعه مقالات چاپ شده ارسال شود
-          در صورتیکه نوع اثر طرح پژوهشی است، یک نسخه از طرح به همراه نامه اتمام طرح از کارفرما، قرارداد و مجوز انجام طرح ارسال شود
-          در صورتیکه نوع اثر پایان نامه است، تصویر جلد روی پایان نامه به همراه تصویر صورتجلسه دفاع ارسال شود