:.متون عمومي
صورتجلسه کمیته منتخب بخش مدیریت و حسابداری و اقتصاد
نام و نام خانوادگی: محمد احمدی        گروه آموزشی: مدیریت دولتی         مرکز/واحد: اهواز           درخواست: تمدید قرارداد      تاریخ: ...................
 
ردیف
 
عنوان اثر
مشخصات اثر
امتیاز پژوهشی
بند
آئین نامه
 
توضیحات
نوع اثر
محل نشر
تاریخ انتشار
اسامی همکاران به ترتیب
(شامل نام متقاضی)
 
ماه
 
سال
1
مدیریت استراتژیک
 
کتاب
آگه- تهران
9
92
رضا نواح- محمد احمدی- حسین رفیعی
 
 
 
2
بررسی نوسان در بورس اوراق بهادار
 
مقاله
اندیشه مدیریت
پاییز
91
فهیمه اسکندری-محمد احمدی
 
 
 
3
ارزیابی مولفه های موثر بر خدمات در صنعت گمرک
 
پذیرش چاپ مقاله
فصلنامه تحقیقات مالی
3
93
محمد احمدی - روزبه بهادری
 
 
 
4
رابطه سبکهای رهبری با اثربخشی مسئولین موسسات آموزشی
 
خلاصه مقاله همایش
همایش ملی مدیریت- سازمان مدیریت
2
93
محمد احمدی
 
 
 
5
تاثیر فناوری اطلاعات بر تصمیم گیری سازمانی
 
طرح پژوهشی
پیام نور آبادان
5
92
محمد احمدی
 
 
 
6
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان پتروشیمی بندر امام
 
پایان نامه
دانشگاه شهید چمران
11
92
استاد مشاور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع
 
مجموع امتیازات
 
عضو کمیته منتخب               عضو کمیته منتخب               عضو کمیته منتخب                  دبیر کمیته منتخب                      رئیس کمیته منتخب