:.متون عمومي
آدرس: تهران- جاده لشکرک- بزرگراه ارتش- ابتدای خیابان نخل- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور- بخش اقتصاد، مدیریت و حسابداری
تلفن: 22485265-021
فاکس: 22454966-021
تلفنخانه: 23322344-021
داخلی: 2344