:.متون عمومي
استان
واحد یا مرکز
گروه آموزشی
رشته تحصیلی
تعدادکل دانشجویان
آذربایجان شرقی
واحداسکو
مدیریت
مدیریت دولتی
2
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
مدیریت
مدیریت دولتی
2
آذربایجان شرقی
واحدبنیس
مدیریت
مدیریت دولتی
1
آذربایجان شرقی
مرکزمراغه
مدیریت
مدیریت دولتی
5
آذربایجان شرقی
مرکزمرند
مدیریت
مدیریت دولتی
9
آذربایجان شرقی
مرکزمیانه
مدیریت
مدیریت دولتی
6
آذربایجان شرقی
مرکزهشترود
مدیریت
مدیریت دولتی
10
آذربایجان غربی
مرکزارومیه
مدیریت
مدیریت دولتی
11
آذربایجان غربی
مرکزبوکان
مدیریت
مدیریت دولتی
9
آذربایجان غربی
مرکزخوی
مدیریت
مدیریت دولتی
8
آذربایجان غربی
مرکزماکو
مدیریت
مدیریت دولتی
1
آذربایجان غربی
مرکزمیاندآب
مدیریت
مدیریت دولتی
13
آذربایجان غربی
مرکزنقده
مدیریت
مدیریت دولتی
2
اردبیل
واحدگیوی
مدیریت
مدیریت دولتی
2
اردبیل
مرکزخلخال
مدیریت
مدیریت دولتی
4
اردبیل
مرکزگرمی
مدیریت
مدیریت دولتی
1
اصفهان
مرکزآران وبیدگل
مدیریت
مدیریت دولتی
13
اصفهان
مرکزاصفهان
مدیریت
مدیریت دولتی
15
اصفهان
مرکزخوانسار
مدیریت
مدیریت دولتی
19
اصفهان
مرکززرین شهر
مدیریت
مدیریت دولتی
12
اصفهان
مرکزشهرضا
مدیریت
مدیریت دولتی
10
اصفهان
مرکزفریدون شهر
مدیریت
مدیریت دولتی
9
اصفهان
مرکزگلپایگان
مدیریت
مدیریت دولتی
23
اصفهان
مرکزنجف اباد
مدیریت
مدیریت دولتی
21
اصفهان
مرکزتیران
مدیریت
مدیریت دولتی
4
اصفهان
مرکزنطنز
مدیریت
مدیریت دولتی
8
اصفهان
مرکزوزوان
مدیریت
مدیریت دولتی
12
ایلام
واحدسرابله
مدیریت
مدیریت دولتی
3
بوشهر
مرکزبوشهر
مدیریت
مدیریت دولتی
13
تهران
مرکز تهران غرب
مدیریت
مدیریت دولتی
10
تهران
واحدحسن اباد
مدیریت
مدیریت دولتی
15
چهارمحال وبختیاری
مرکزبروجن
مدیریت
مدیریت دولتی
9
چهارمحال وبختیاری
مرکزشهرکرد
مدیریت
مدیریت دولتی
12
خراسان جنوبی
مرکزبیرجند
مدیریت
مدیریت دولتی
13
خراسان جنوبی
مرکزقائن
مدیریت
مدیریت دولتی
2
خراسان رضوی
مرکزتربت حیدریه
مدیریت
مدیریت دولتی
17
خراسان رضوی
مرکزسبزوار
مدیریت
مدیریت دولتی
13
خراسان رضوی
مرکزکاشمر
مدیریت
مدیریت دولتی
8
خراسان رضوی
مرکزگناباد
مدیریت
مدیریت دولتی
14
خراسان رضوی
مرکزمشهد
مدیریت
مدیریت دولتی
5
خراسان شمالی
مرکزبجنورد
مدیریت
مدیریت دولتی
15
خوزستان
مرکزاهواز
مدیریت
مدیریت دولتی
4
خوزستان
واحدمسجدسلیمان
مدیریت
مدیریت دولتی
4
خوزستان
مرکزبندرامام خمینی
مدیریت
مدیریت دولتی
4
خوزستان
مرکزدزفول
مدیریت
مدیریت دولتی
12
خوزستان
مرکزرامهرمز
مدیریت
مدیریت دولتی
8
خوزستان
مرکزسوسنگرد
مدیریت
مدیریت دولتی
8
زنجان
مرکزابهر
مدیریت
مدیریت دولتی
18
سمنان
مرکزدامغان
مدیریت
مدیریت دولتی
9
سمنان
مرکزشاهرود
مدیریت
مدیریت دولتی
13
سمنان
مرکزگرمسار
مدیریت
مدیریت دولتی
15
سیستان وبلوچستان
مرکززاهدان
مدیریت
مدیریت دولتی
3
فارس
مرکزآباده
مدیریت
مدیریت دولتی
9
فارس
مرکزجهرم
مدیریت
مدیریت دولتی
4
فارس
مرکزداراب
مدیریت
مدیریت دولتی
6
فارس
واحدنی ریز
مدیریت
مدیریت دولتی
1
فارس
واحدمرودشت
مدیریت
مدیریت دولتی
7
فارس
مرکزفیروزاباد
مدیریت
مدیریت دولتی
8
فارس
مرکزلامرد
مدیریت
مدیریت دولتی
2
فارس
مرکزنورابادممسنی
مدیریت
مدیریت دولتی
11
قزوین
مرکزبویین زهرا
مدیریت
مدیریت دولتی
4
قزوین
مرکزتاکستان
مدیریت
مدیریت دولتی
15
قزوین
مرکزقزوین
مدیریت
مدیریت دولتی
3
کردستان
مرکزبیجار
مدیریت
مدیریت دولتی
5
کردستان
مرکزسقز
مدیریت
مدیریت دولتی
17
کردستان
مرکزسنندج
مدیریت
مدیریت دولتی
2
کردستان
مرکزمریوان
مدیریت
مدیریت دولتی
1
کرمان
مرکزبافت
مدیریت
مدیریت دولتی
5
کرمان
مرکزبم
مدیریت
مدیریت دولتی
2
کرمان
مرکزسیرجان
مدیریت
مدیریت دولتی
5
کرمان
مرکزکرمان
مدیریت
مدیریت دولتی
2
کرمانشاه
مرکزاسلام آبادغرب
مدیریت
مدیریت دولتی
5
کرمانشاه
واحدپاوه
مدیریت
مدیریت دولتی
2
کرمانشاه
واحدکنگاور
مدیریت
مدیریت دولتی
9
کهگیلویه وبویراحمد
مرکزدوگنبدان
مدیریت
مدیریت دولتی
8
گلستان
مرکزگنبدکاووس
مدیریت
مدیریت دولتی
10
گیلان
مرکزتالش
مدیریت
مدیریت دولتی
9
گیلان
مرکزرشت
مدیریت
مدیریت دولتی
3
گیلان
مرکزمنجیل
مدیریت
مدیریت دولتی
2
لرستان
مرکزالشتر
مدیریت
مدیریت دولتی
1
لرستان
مرکزالیگودرز
مدیریت
مدیریت دولتی
9
لرستان
مرکزبروجرد
مدیریت
مدیریت دولتی
1
مازندران
مرکزآمل
مدیریت
مدیریت دولتی
7
مازندران
واحدرینه
مدیریت
مدیریت دولتی
4
مازندران
مرکزبهشهر
مدیریت
مدیریت دولتی
13
مازندران
مرکزرامسر
مدیریت
مدیریت دولتی
5
مازندران
مرکزساری
مدیریت
مدیریت دولتی
13
مرکزی
مرکزخمین
مدیریت
مدیریت دولتی
9
مرکزی
مرکزمحلات
مدیریت
مدیریت دولتی
18
مرکزی
مرکزدلیجان
مدیریت
مدیریت دولتی
15
مرکزی
مرکزساوه
مدیریت
مدیریت دولتی
9
مرکزی
مرکزشازند
مدیریت
مدیریت دولتی
15
هرمزگان
مرکزبندرعباس
مدیریت
مدیریت دولتی
12
همدان
مرکزنهاوند
مدیریت
مدیریت دولتی
2
همدان
مرکز بهار
مدیریت
مدیریت دولتی
10
همدان
مرکزرزن
مدیریت
مدیریت دولتی
4
همدان
واحدفامنین
مدیریت
مدیریت دولتی
3
یزد
مرکزتفت
مدیریت
مدیریت دولتی
12
یزد
مرکزبافق
مدیریت
مدیریت دولتی
4
خارج ازکشور
رم-ایتالیا
مدیریت
مدیریت دولتی
1
تهران
مرکز تهران غرب
مدیریت
مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی
199
تهران
مرکز تهران غرب
مدیریت
مدیریت دولتی-تشکیلات وروشها
209
تحصیلات تکمیلی دکترا
مرکزتحصیلات تکمیلی
مدیریت
مدیریت دولتی-رفتارسازمانی
40
تهران
مرکز تهران غرب
مدیریت
مدیریت دولتی-مدیریت تحول
211
خارج ازکشور
دهلی نو - هندوستان
مدیریت
مدیریت دولتی-مدیریت تحول
1
خارج ازکشور
سارایوو-بوسنی
مدیریت
مدیریت دولتی-مدیریت تحول
1
تحصیلات تکمیلی دکترا
مرکزتحصیلات تکمیلی
مدیریت
مدیریت دولتی-منابع انسانی
59
تهران
مرکز تهران غرب
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
189
تهران
مرکز تهران غرب
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی
225
سمنان
مرکزگرمسار
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی
185
فارس
مرکزشیراز
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی
272
گیلان
مرکزرشت
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی
232
مرکزی
مرکزدلیجان
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی
212
هرمزگان
واحدکیش
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی
44
خارج ازکشور
کویت
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی
1
خارج ازکشور
کوالالامپور - مالزی
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی
2
خارج ازکشور
دوشنبه - تاجیکستان
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی
2
خارج ازکشور
مزار شریف-افغانستان(بین الملل)
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی
2
خارج ازکشور
رم-ایتالیا
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی
1
خارج ازکشور
دمشق-سوریه
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی
2
خارج ازکشور
کابل -کشور افغانستان
مدیریت
مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی
12
آذربایجان شرقی
واحد بناب جدید-آذربایجان شرقی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
49
آذربایجان شرقی
واحدایلخچی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
80
آذربایجان شرقی
واحدترکمنچای
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
22
آذربایجان شرقی
واحدخاروانا
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
32
آذربایجان شرقی
واحدخسروشهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
86
آذربایجان شرقی
واحدعجب شیر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
2
آذربایجان شرقی
واحدکلیبر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
68
آذربایجان شرقی
واحدهریس
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
4
آذربایجان شرقی
مرکزبناب
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
103
آذربایجان شرقی
واحدملکان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
1
آذربایجان شرقی
واحداذرشهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
68
آذربایجان شرقی
واحداسکو
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
118
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
254
آذربایجان شرقی
واحداهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
110
آذربایجان شرقی
واحدبستان آباد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
95
آذربایجان شرقی
واحدسراب
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
64
آذربایجان شرقی
واحدورزقان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
69
آذربایجان شرقی
واحدگوگان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
50
آذربایجان شرقی
مرکزشبستر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
93
آذربایجان شرقی
واحدبنیس
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
80
آذربایجان شرقی
مرکزمراغه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
122
آذربایجان شرقی
مرکزمرند
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
119
آذربایجان شرقی
واحدجلفا
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
29
آذربایجان شرقی
مرکزمیانه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
108
آذربایجان شرقی
مرکزهشترود
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
90
آذربایجان غربی
مرکزارومیه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
285
آذربایجان غربی
واحدشوط
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
1
آذربایجان غربی
مرکزبوکان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
191
آذربایجان غربی
واحدقره ضیاء الدین
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
114
آذربایجان غربی
مرکزخوی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
187
آذربایجان غربی
واحدسیه چشمه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
66
آذربایجان غربی
مرکزماکو
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
163
آذربایجان غربی
مرکزمهاباد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
110
آذربایجان غربی
واحدسردشت
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
113
آذربایجان غربی
مرکزمیاندآب
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
149
آذربایجان غربی
واحدتکاب
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
119
آذربایجان غربی
مرکزنقده
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
126
اردبیل
واحدنیر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
44
اردبیل
مرکزاردبیل
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
138
اردبیل
واحدگیوی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
9
اردبیل
واحدارشق (رضی )
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
70
اردبیل
واحدپارس آباد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
1
اردبیل
واحدنمین
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
1
اردبیل
واحدهیر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
26
اردبیل
مرکزخلخال
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
99
اردبیل
مرکزگرمی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
97
اردبیل
واحدبیله سوار
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
5
اردبیل
مرکزمشکین شهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
122
اصفهان
مرکزآران وبیدگل
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
164
اصفهان
مرکز کاشان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
101
اصفهان
مرکزاردستان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
1
اصفهان
واحدداران
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
65
اصفهان
واحدقهدریجان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
143
اصفهان
واحدگز
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
172
اصفهان
واحدخوراسگان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
215
اصفهان
واحددهق
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
82
اصفهان
واحدهرند
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
89
اصفهان
واحدباغ بهادران
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
68
اصفهان
مرکزاصفهان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
327
اصفهان
واحددولت اباد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
155
اصفهان
مرکز کوهپایه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
94
اصفهان
واحدورزنه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
78
اصفهان
واحدزاینده رود
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
103
اصفهان
واحدبرزک
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
78
اصفهان
واحدجرقویه علیا
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
68
اصفهان
مرکزخوانسار
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
90
اصفهان
مرکززرین شهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
199
اصفهان
مرکزشهرضا
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
141
اصفهان
واحدچادگان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
74
اصفهان
مرکزفریدون شهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
104
اصفهان
واحدبوئین ومیاندشت
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
110
اصفهان
مرکزگلپایگان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
124
اصفهان
واحدخور
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
23
اصفهان
مرکزنجف اباد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
217
اصفهان
مرکزتیران
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
138
اصفهان
مرکزنطنز
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
136
اصفهان
مرکزوزوان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
87
ایلام
واحد ارکواز - ایلام
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
155
ایلام
واحدموسیان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
95
ایلام
مرکزایلام
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
213
ایلام
واحدایوان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
92
ایلام
واحددره شهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
96
ایلام
واحدسرابله
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
99
ایلام
واحدمهران
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
115
ایلام
مرکزدهلران
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
85
بوشهر
واحددیر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
50
بوشهر
واحددیلم
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
89
بوشهر
مرکزبرازجان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
128
بوشهر
واحدبندرگناوه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
105
بوشهر
مرکزبوشهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
186
بوشهر
واحدبندرکنگان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
124
بوشهر
واحدخورموج
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
99
تهران
مرکز تهران غرب
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
398
تهران
واحدشهرجدیدپردیس
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
89
تهران
واحدفیروزکوه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
57
تهران
واحدلواسانات
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
254
تهران
واحدملارد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
255
تهران
واحدنسیم شهررباطکریم
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
217
تهران
مرکزدماوند
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
251
تهران
واحدری
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
462
تهران
واحدحسن اباد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
160
تهران
واحدشهریار
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
157
تهران
مرکزورامین
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
262
تهران
واحدپاکدشت
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
168
چهارمحال وبختیاری
واحدبلداجی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
102
چهارمحال وبختیاری
واحدجونقان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
61
چهارمحال وبختیاری
مرکزبروجن
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
139
چهارمحال وبختیاری
واحدلردگان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
120
چهارمحال وبختیاری
واحدشلمزار-چهارمحال و بختیاری
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
31
چهارمحال وبختیاری
مرکزشهرکرد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
186
چهارمحال وبختیاری
مرکزفارسان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
41
خراسان جنوبی
واحدخوسف
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
55
خراسان جنوبی
مرکزبیرجند
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
187
خراسان جنوبی
واحدنهبندان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
77
خراسان جنوبی
واحداسدیه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
97
خراسان جنوبی
واحدطبس
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
94
خراسان جنوبی
واحدبشرویه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
34
خراسان جنوبی
مرکزقائن
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
80
خراسان جنوبی
واحدزهان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
52
خراسان جنوبی
واحدخضری دشت بیاض
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
12
خراسان جنوبی
واحدسرایان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
40
خراسان رضوی
دوغارون
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
31
خراسان رضوی
واحدبجستان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
25
خراسان رضوی
واحدجوین (نقاب )
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
80
خراسان رضوی
واحدزبرخان (قدمگاه )
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
89
خراسان رضوی
واحدفیروزه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
102
خراسان رضوی
مرکزتربت حیدریه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
135
خراسان رضوی
مرکزسبزوار
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
113
خراسان رضوی
واحدتایباد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
94
خراسان رضوی
مرکزکاشمر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
96
خراسان رضوی
مرکزگناباد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
111
خراسان رضوی
مرکزمشهد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
355
خراسان رضوی
واحددرگز
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
136
خراسان رضوی
واحدچناران
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
92
خراسان رضوی
واحدسرخس
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
74
خراسان شمالی
واحد گرمه - خراسان شمالی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
52
خراسان شمالی
واحدآشخانه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
132
خراسان شمالی
واحدجاجرم
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
39
خراسان شمالی
واحدشیروان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
61
خراسان شمالی
مرکزبجنورد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
196
خراسان شمالی
واحداسفراین
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
121
خوزستان
مرکزاهواز
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
349
خوزستان
واحدمسجدسلیمان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
106
خوزستان
واحداندیکا
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
93
خوزستان
واحدایذه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
218
خوزستان
واحدرامشیر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
86
خوزستان
واحدلالی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
128
خوزستان
مرکزبندرامام خمینی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
161
خوزستان
مرکزدزفول
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
261
خوزستان
واحدشوش
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
180
خوزستان
واحداروندکنار
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
117
خوزستان
واحددهدز
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
57
خوزستان
مرکزرامهرمز
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
167
خوزستان
واحدباغ ملک
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
115
خوزستان
مرکزسوسنگرد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
244
زنجان
ایجرود
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
66
زنجان
مرکزابهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
93
زنجان
مرکزقیدار
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
93
زنجان
مرکززنجان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
198
زنجان
واحدماه نشان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
32
سمنان
واحد میامی - سمنان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
27
سمنان
واحدایوانکی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
88
سمنان
واحدمجن
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
39
سمنان
واحدمهدی شهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
39
سمنان
مرکزدامغان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
125
سمنان
مرکزسمنان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
138
سمنان
مرکزشاهرود
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
135
سمنان
مرکزگرمسار
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
98
سیستان وبلوچستان
واحدنیکشهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
138
سیستان وبلوچستان
مرکزایرانشهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
174
سیستان وبلوچستان
واحدراسک
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
153
سیستان وبلوچستان
واحدسوران
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
122
سیستان وبلوچستان
مرکزچابهار
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
152
سیستان وبلوچستان
مرکززابل
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
151
سیستان وبلوچستان
مرکززاهدان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
231
سیستان وبلوچستان
مرکزخاش
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
180
سیستان وبلوچستان
مرکز سراوان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
154
فارس
مرکزآباده
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
117
فارس
مرکزبوانات
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
52
فارس
مرکزصفاشهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
90
فارس
مرکزاوز
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
109
فارس
واحدارسنجان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
130
فارس
واحدخاوران
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
81
فارس
واحدخنج
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
103
فارس
مرکزجهرم
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
138
فارس
مرکزداراب
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
141
فارس
واحدنی ریز
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
77
فارس
بیرم
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
61
فارس
سپیدان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
110
فارس
ششده وقره بلاغ
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
82
فارس
مرکزشیراز
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
336
فارس
واحدمرودشت
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
228
فارس
مرکزفیروزاباد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
126
فارس
مرکزلامرد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
96
فارس
مرکزنورابادممسنی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
178
فارس
مرکز کازرون
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
129
قزوین
واحد شال -استان قزوین
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
56
قزوین
واحدآبیک
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
127
قزوین
واحددانسفهان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
72
قزوین
مرکزبویین زهرا
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
96
قزوین
مرکزتاکستان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
136
قزوین
مرکزقزوین
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
228
قم
مرکزقم
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
313
کردستان
مرکزبیجار
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
107
کردستان
واحددیواندره
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
108
کردستان
واحدکامیاران
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
2
کردستان
مرکزسقز
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
188
کردستان
واحدبانه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
144
کردستان
مرکزسنندج
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
181
کردستان
واحدقروه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
94
کردستان
مرکزمریوان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
177
کرمان
مرکزبافت
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
101
کرمان
مرکزبم
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
129
کرمان
مرکز جیرفت
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
148
کرمان
واحدباغین
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
84
کرمان
واحدراین
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
86
کرمان
واحدقلعه گنج
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
105
کرمان
واحدکوهبنان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
58
کرمان
واحدگلباف
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
78
کرمان
مرکزرفسنجان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
128
کرمان
واحدانار
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
80
کرمان
مرکزسیرجان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
137
کرمان
واحدشهربابک
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
70
کرمان
مرکزکرمان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
173
کرمان
واحدزرند
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
98
کرمان
واحدبردسیر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
87
کرمان
واحدراور
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
104
کرمانشاه
تازه آباد(ثلاث بابا جانی)
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
60
کرمانشاه
مرکزاسلام آبادغرب
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
160
کرمانشاه
واحدپاوه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
116
کرمانشاه
مرکزکرمانشاه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
217
کرمانشاه
واحدهرسین
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
42
کرمانشاه
واحدروانسر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
79
کرمانشاه
واحدکرندغرب
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
90
کرمانشاه
واحدکنگاور
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
99
کهگیلویه وبویراحمد
واحدلیکک
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
74
کهگیلویه وبویراحمد
مرکزدوگنبدان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
121
کهگیلویه وبویراحمد
مرکز یاسوج
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
93
گلستان
مراوه تپه - گلستان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
75
گلستان
مرکزبندرترکمن
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
136
گلستان
واحدآق قلا
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
99
گلستان
واحدبندرگز
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
113
گلستان
واحدعلی آبادکتول
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
114
گلستان
مرکزگنبدکاووس
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
129
گلستان
مرکزگرگان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
160
گیلان
واحدفومن
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
71
گیلان
مرکزتالش
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
144
گیلان
مرکزرشت
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
307
گیلان
مرکزمنجیل
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
9
گیلان
واحدبندرانزلی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
2
گیلان
واحدلاهیجان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
157
گیلان
مرکزرودسر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
13
لرستان
مرکزالشتر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
124
لرستان
مرکزالیگودرز
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
134
لرستان
مرکزخرم آباد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
206
لرستان
مرکزبروجرد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
128
لرستان
مرکزپلدختر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
120
لرستان
واحدکوهدشت
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
152
لرستان
واحدازنا
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
34
لرستان
واحددورود
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
83
مازندران
مرکزآمل
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
146
مازندران
واحدرینه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
62
مازندران
مرکزبابل
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
182
مازندران
مرکزبهشهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
137
مازندران
واحدنوشهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
1
مازندران
واحدپل سفید
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
46
مازندران
واحدزیرآب
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
99
مازندران
واحدقائم شهر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
126
مازندران
واحدنکاء
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
96
مازندران
مرکزرامسر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
115
مازندران
مرکزساری
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
200
مرکزی
واحدتفرش
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
58
مرکزی
واحدفرمهین
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
77
مرکزی
واحدقورچی باشی (چهارچشمه )
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
43
مرکزی
مرکزخمین
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
113
مرکزی
مرکزمحلات
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
94
مرکزی
مرکزدلیجان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
89
مرکزی
مرکزساوه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
124
مرکزی
مرکزشازند
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
121
هرمزگان
مرکزبندرعباس
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
283
هرمزگان
واحدحاجی آباد - هرمزگان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
85
هرمزگان
مرکزمیناب
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
115
هرمزگان
واحدبستک
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
111
هرمزگان
واحدبندرخمیر
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
102
هرمزگان
واحدسیریک
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
73
هرمزگان
واحدپارسیان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
13
هرمزگان
واحدابوموسی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
39
همدان
مرکزاسدآباد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
117
همدان
مرکزتویسرکان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
88
همدان
واحدقهاوند
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
53
همدان
واحدصالح آباد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
101
همدان
واحدقروه درجزین
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
55
همدان
مرکزکبودراهنگ
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
122
همدان
مرکزنهاوند
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
15
همدان
مرکزهمدان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
253
همدان
مرکز بهار
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
118
همدان
مرکزرزن
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
98
همدان
واحدفامنین
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
109
یزد
مرکزاردکان
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
59
یزد
مرکزمیبد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
57
یزد
واحدیزد
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
174
یزد
مرکزتفت
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
116
یزد
واحدابرکوه
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
91
یزد
مرکزبافق
مدیریت دولتی