:.متون عمومي
استان
واحد یا مرکز
گروه آموزشی
رشته تحصیلی
تعدادکل دانشجویان
اصفهان
مرکز کاشان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
2
اصفهان
مرکزاصفهان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
4
تهران
مرکز تهران غرب
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
5
چهارمحال وبختیاری
مرکزبروجن
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
7
چهارمحال وبختیاری
مرکزفارسان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
5
خراسان جنوبی
مرکزبیرجند
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
4
خراسان جنوبی
مرکزفردوس
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
3
خراسان رضوی
مرکزسبزوار
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
7
خراسان رضوی
مرکزکاشمر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
4
خراسان شمالی
مرکزبجنورد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
5
سیستان وبلوچستان
مرکززاهدان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
2
فارس
واحدمرودشت
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
3
کردستان
مرکزسقز
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
3
کرمان
مرکزکرمان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
3
گلستان
مرکزبندرترکمن
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
5
گیلان
مرکزمنجیل
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
1
مازندران
مرکزآمل
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
5
مازندران
مرکزرامسر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
5
مرکزی
واحدفرمهین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
2
مرکزی
مرکزخمین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
8
هرمزگان
واحدقشم
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
3
همدان
مرکزکبودراهنگ
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
8
یزد
واحدیزد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی
4
آذربایجان شرقی
واحدایلخچی
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
67
آذربایجان شرقی
واحدهادی شهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
36
آذربایجان شرقی
واحدملکان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
44
آذربایجان شرقی
واحداسکو
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
81
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
197
آذربایجان شرقی
واحدجلفا
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
42
آذربایجان شرقی
مرکزهشترود
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
21
آذربایجان شرقی
واحدقره آقاج
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
4
آذربایجان غربی
مرکزارومیه
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
139
آذربایجان غربی
واحدفیرورق
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
67
آذربایجان غربی
واحدقره ضیاء الدین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
26
آذربایجان غربی
مرکزماکو
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
24
آذربایجان غربی
مرکزمهاباد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
59
آذربایجان غربی
مرکزمیاندآب
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
61
آذربایجان غربی
مرکز شاهین دژ
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
36
آذربایجان غربی
مرکزنقده
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
50
آذربایجان غربی
واحدپیرانشهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
65
اردبیل
مرکزاردبیل
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
102
اردبیل
واحدسرعین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
39
اردبیل
مرکزخلخال
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
11
اردبیل
مرکزمشکین شهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
70
اصفهان
مرکز کاشان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
107
اصفهان
مرکزاردستان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
9
اصفهان
واحدبهارستان ( اصفهان )
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
44
اصفهان
واحدخمینی شهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
115
اصفهان
واحدگز
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
95
اصفهان
واحدقمصر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
66
اصفهان
واحدخوراسگان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
150
اصفهان
واحددهق
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
64
اصفهان
واحدهرند
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
53
اصفهان
واحدباغ بهادران
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
72
اصفهان
مرکزاصفهان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
289
اصفهان
واحددولت اباد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
68
اصفهان
مرکز شاهین شهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
125
اصفهان
واحدبرزک
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
35
اصفهان
مرکزخوانسار
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
30
اصفهان
واحددهاقان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
57
اصفهان
مرکزشهرضا
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
40
اصفهان
واحدچادگان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
24
اصفهان
واحدبوئین ومیاندشت
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
55
اصفهان
مرکزگلپایگان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
11
اصفهان
مرکزنائین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
42
اصفهان
مرکزنجف اباد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
82
اصفهان
مرکزتیران
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
71
اصفهان
مرکزوزوان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
48
ایلام
واحدچوار
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
8
ایلام
مرکزایلام
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
83
ایلام
واحددره شهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
32
بوشهر
مرکز بین المللی عسلویه
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
13
بوشهر
واحداهرم
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
14
بوشهر
مرکزبوشهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
72
تهران
مرکز تهران غرب
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
320
تهران
واحدشهرجدیدپردیس
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
110
تهران
واحدلواسانات
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
244
تهران
واحدملارد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
35
تهران
مرکزدماوند
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
191
تهران
واحدری
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
75
تهران
واحدحسن اباد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
42
تهران
مرکزورامین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
159
چهارمحال وبختیاری
واحدسامان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
89
چهارمحال وبختیاری
مرکزبروجن
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
66
چهارمحال وبختیاری
واحدلردگان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
17
چهارمحال وبختیاری
مرکزشهرکرد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
88
چهارمحال وبختیاری
مرکزفارسان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
67
خراسان جنوبی
مرکزبیرجند
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
77
خراسان جنوبی
واحدطبس
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
21
خراسان جنوبی
مرکزفردوس
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
31
خراسان جنوبی
واحدبشرویه
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
6
خراسان جنوبی
مرکزقائن
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
16
خراسان جنوبی
واحدخضری دشت بیاض
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
19
خراسان رضوی
واحدجوین (نقاب )
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
55
خراسان رضوی
واحدزبرخان (قدمگاه )
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
62
خراسان رضوی
واحدعشق آباد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
46
خراسان رضوی
واحدمه ولات (فیض آباد)
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
2
خراسان رضوی
مرکزتربت حیدریه
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
54
خراسان رضوی
مرکزسبزوار
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
66
خراسان رضوی
مرکزفریمان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
87
خراسان رضوی
واحدتربت جام
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
41
خراسان رضوی
مرکزکاشمر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
64
خراسان رضوی
مرکزگناباد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
47
خراسان رضوی
مرکزمشهد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
297
خراسان رضوی
مرکزقوچان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
69
خراسان رضوی
واحدچناران
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
66
خراسان رضوی
مرکزنیشابور
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
64
خراسان شمالی
واحدفاروج
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
9
خراسان شمالی
مرکزبجنورد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
88
خراسان شمالی
واحداسفراین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
18
خوزستان
مرکزآبادان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
67
خوزستان
مرکزاهواز
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
117
خوزستان
واحدبستان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
65
خوزستان
واحدگتوند
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
2
خوزستان
واحدماهشهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
87
خوزستان
واحدهندیجان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
25
خوزستان
مرکزدزفول
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
45
خوزستان
واحدشوش
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
60
خوزستان
واحدشوشتر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
57
خوزستان
مرکزرامهرمز
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
46
زنجان
مرکزابهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
43
زنجان
مرکززنجان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
97
زنجان
واحدسلطانیه
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
53
سمنان
واحدمجن
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
19
سمنان
واحدمهدی شهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
18
سمنان
مرکزدامغان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
58
سمنان
مرکزسمنان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
58
سمنان
مرکزشاهرود
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
47
سمنان
مرکزگرمسار
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
57
سیستان وبلوچستان
مرکززاهدان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
87
سیستان وبلوچستان
مرکز سراوان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
52
فارس
واحد اشکنان -استان فارس
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
3
فارس
مرکزاوز
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
26
فارس
واحدخاوران
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
36
فارس
واحدخنج
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
37
فارس
واحدفراشبند
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
30
فارس
مرکزجهرم
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
27
فارس
مرکزفسا
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
70
فارس
سپیدان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
67
فارس
پاسارگاد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
63
فارس
کوار
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
47
فارس
مرکزشیراز
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
314
فارس
واحدمرودشت
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
135
فارس
مرکزفیروزاباد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
24
فارس
مرکزلامرد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
12
قزوین
واحد شال -استان قزوین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
23
قزوین
واحددانسفهان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
24
قزوین
مرکزبویین زهرا
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
36
قزوین
مرکزقزوین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
104
قم
مرکزقم
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
185
کردستان
واحددیواندره
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
39
کردستان
مرکزسقز
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
115
کردستان
واحدبانه
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
68
کردستان
مرکزسنندج
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
106
کرمان
واحد نرماشیر-استان کرمان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
47
کرمان
مرکزبم
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
54
کرمان
واحدباغین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
73
کرمان
مرکزکرمان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
112
کرمانشاه
مرکزکرمانشاه
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
91
کهگیلویه وبویراحمد
چرام - کهکیلویه
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
6
کهگیلویه وبویراحمد
واحدسی سخت
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
35
کهگیلویه وبویراحمد
مرکزدوگنبدان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
73
کهگیلویه وبویراحمد
مرکز یاسوج
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
84
گلستان
مرکزبندرترکمن
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
58
گلستان
واحدکردکوی
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
73
گلستان
واحدآق قلا
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
38
گلستان
واحدرامیان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
46
گلستان
واحدعلی آبادکتول
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
50
گلستان
واحدگالیکش
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
33
گلستان
مرکزگرگان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
89
گیلان
واحد کلاچای -استان گیلان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
67
گیلان
واحدفومن
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
94
گیلان
واحدرضوانشهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
83
گیلان
مرکزتالش
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
39
گیلان
مرکزرشت
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
142
گیلان
مرکزمنجیل
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
12
گیلان
واحدلنگرود
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
90
لرستان
واحدنوراباددلفان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
69
لرستان
مرکزالیگودرز
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
58
لرستان
مرکزخرم آباد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
72
لرستان
واحدازنا
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
6
لرستان
واحددورود
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
43
مازندران
واحد چمستان - مازندران
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
49
مازندران
مرکزآمل
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
71
مازندران
واحدرینه
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
48
مازندران
مرکز محموداباد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
63
مازندران
مرکزبابل
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
33
مازندران
مرکزبهشهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
74
مازندران
واحدنوشهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
63
مازندران
واحدپل سفید
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
3
مازندران
واحدزیرآب
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
71
مازندران
واحدقائم شهر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
72
مازندران
واحدنکاء
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
41
مازندران
مرکزرامسر
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
84
مازندران
مرکزساری
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
141
مرکزی
واحدمیلاجرد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
1
مرکزی
مرکزاراک
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
78
مرکزی
واحدفرمهین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
54
مرکزی
واحدغرق آباد(نوبران )
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
28
مرکزی
مرکزخمین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
45
مرکزی
مرکزمحلات
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
36
هرمزگان
واحدقشم
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
52
هرمزگان
مرکزبندرعباس
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
100
هرمزگان
واحدکیش
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
50
هرمزگان
واحدابوموسی
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
23
همدان
واحدلالجین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
52
همدان
مرکزکبودراهنگ
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
55
همدان
مرکزهمدان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
121
همدان
واحدفامنین
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
35
یزد
مرکزاردکان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
31
یزد
مرکزمیبد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
22
یزد
واحدیزد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
102
یزد
مرکزتفت
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
62
یزد
واحدابرکوه
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
35
یزد
مرکزبافق
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
20
یزد
مرکزرضوانشهرصدوق یزد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
40
یزد
واحدزارچ
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
17
یزد
مرکزمهریز
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
39
البرز
واحدطالقان
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
79
البرز
واحدگرمدره
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
25
البرز
واحدکرج
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
266
خارج ازکشور
دبی- امارات
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
5
خارج ازکشور
کوالالامپور - مالزی
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
1
خارج ازکشور
سئول-کره جنوبی
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
1