متون عمومي
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا می توانند از طریق سامانه کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور به نشانی dlib.pnu.ac.ir/UI/Forms/Index.aspx به پایان نامه ها دسترسی یابند.
برای دانلود شیوه نامه نوشتن پایان نامه کلیک کنید
فایل شماره یک
فایل شماره دو

دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج
پیوست 1
پیوست 2
پیوست 3
پیوست 4
پیوست 5

بيشتر