رئیس بخش فنی و مهندسی: حمیدرضا شیبانی
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران
تلفن تماس: 26120017 - دورنگار: 26120013
آدرس پست الکترونیکی:   sheibani@pnu.ac.ir