ریاست بخش الهیات و علوم اسلامی
ریاست بخش


 ریاست بخش

نام: سید علی

نام خانوادگی: علم الهدی

رتبه علمی: دانشیار

*تحصیلات:

کارشناسی: فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی

دکتری: فلسفه و کلام اسلامی

*سابقه پژوهشی:

            مقالات:

* 1- بررسی برهان پذیری گزاره های ضروری ازلی/دانشگاه امام صادق(ع)،نامه حکمت2

* 2- بررسی انتقادات ابن رشد بر ابن سینا در الهیات بالمعنی الاعم/دانشگاه امام صادق، نامه حکمت6

* 3- بررسی انتقادات ابن رشد بر ابن سینا در الهیات بالمعنی الاخص/دانشگاه امام صادق، نامه حکمت9

* 4- نسبیت گرایی در فلسفه صدرایی دانشگاه قم مجله پژوهشهای فلسفی-کلامی

* 5- مشائیان و نظریه تجرید/دانشگاه شیراز، مجله اندیشه دینی شماره40

* 6- ملاصدرا و ادراک کلیات ( خردنامه صدرا)،شماره 63

* 7- پیوند ضرورت در حکم و ضرورت در حمل نزد سهروردی و ملاصدرا،خردنامه صدرا،سال91،شماره67

* 8- تشکیک در ماهیت و کثرات عرضی، دو فصلنامه حکمت صدرایی، شماره نخست سال 91

* 9- بررسی تعارض شرطی انگاری قضایای لابتیه با نظریه وجود ذهنی، حکمت صدرایی سال 93 شماره چهارم

*10- معیار صحت شهودات عرفانی، فصلنامه عرفان متعلق به انجمن عرفان، شماره 5

* 11- تحلیلی بر نقد امر مطلق کانت نشریه متافیزیک، متعلق به دانشگاه اصفهان

* 12- نقد و بررسی دیدگاههای معرفتشناختی بلانشارد، پژوهشنامه فلسفه دین، پاییز و زمستان92

* 13- جایگاه روش شناختی ضرورت بتاته نزد حکیمان مسلمان/ همایش بین المللی خواجه نصیر الدین طوسی اسفند87

* 14- نقد و بررسی نظریه وحدت شخصی وجود مقاله Isc ، نشریه IRJab

* 15- مقایسه مبانی فلسفه اخلاق آگوستین و غزالی ، مقاله Isc ، نشریه IRJab

* 16- علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، سال 2، شماره 2

* 17- ذهنی بودن زمان در فلسفه ملاصدرا، حکمت معاصر، دوره پنجم، شماره 4

* 18- بررسی نظریه تمثیل و زبان دین از منظر علامه و توماس آکوئیناس، کلام اسلامی، شماره 88

* 19- نظریه خیال فارابی در توجیه وحی و ارتباط آن با نظریه تمثیلی توماس اکوئیناس، پژوهشهای اعتقادی- کلامی، شماره 14

* 20- مقایسه اعتماد گرایی آلستون و پلانتینگا، اندیشه دینی، پاییز94/دانشگاه شیراز

* 21- نقش خیال در مکاشفات صوری از دیدگاه محی الدین عربی،آئین حکمت/شماره 22

* 22- وظایف و کاربرد خیال در مشاهدات صوری از نظر ابن سینا، اندیشه دینی، شماره 51

*23- تحلیل انتقادی دیدگاه خواجه نصیر درباره چگونگی اطلاق کلی مشکک برافراد آن /مجله فلسفه و کلام اسلامی/ دانشگاه تهران/بهاروتابستان 95

*24- بررسی دیدگاه اشاعره پیرامون کلام الهی/ فصلنامه فلسفه وکلام اسلامی/ آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی/ پاییز96

*25- بررسی مبانی و لوازم نظر شناختاری علامه طباطبایی درزبان دین/ فلسفه دین/ دانشگاه تهران/تابستان 96

*26- تبیین نظریه فرا تاریخ در اندیشه هانری کربن تاریخ فلسفه/ بهار 96

*27- نقد دیدگاه معاصرین در حل شبهه تعارض میان مشهوری بودن و عقلی بودن گزاره هتی اخلاقی در نگاه ابن سینا، پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز

*28- ذهنی بودن جوهریت و عرضیت در فلسفه صدرایی/ تاملات، پائیز و زمستان 97

*29- تبیین ناسازگاری های معرفت شناسی عام پلانتینگا با معرفت شناسی دینی وی/ اندیشه دینی/ دانشگاه شیراز، در دست چاپ

*30- بررسی تطبیقی ملاصدرا در باب فضایل معرفتی عقلی با نظریه زاگزبسکی و پلانتینگا/ فلسفه دین/ دانشگاه تهران/پاییز94

*31- شباهتها و تفاوهای هستی شناختی و معرفت شناختی پیامبر با سایر انسانها از نگاه ملاصدرا/ حکمت صدرایی/ پاییز و زمستان 94

*32- تلقی حقیقت انگارانه مولوی از تجسم اعمال/ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، شماره 46

*33-واکاوی سنت گرایی انتقادی در تفکر شریعتی، پژوهش های سیاسی جهان اسلام

*34- الهیات سلبی در اندیشه ابن سینا،فلسفه دین

*35- بررسی انتقادی جایگاه آگاهی در معرفت شناسی پلانتینگا(با تاکید بر نقش خدا)، اندیشه دینی

*36- مصلحت در قرآن و سنت، الهیات تطبیقی

*37- واکاوی ایدئولوژی در اندیشه شریعتی و سروش، آیین حکمت

*38- بررسی ارتباط طور ورای عقل ملاصدرا و سپهر دین کی یر کگور، الهیات تطبیقی

*39- مسئله فهم در معرفت شناسی ملاصدرا و نظریه فضیلت محور زاگزبسکی

*40- جایگاه خدا و انسان در آموزه نجات اسلامی(با تکیه بر دیدگاه شیعه)

      

                      

           کتب: * 1- بررسی اثبات پذیری گزاره های الهیاتی

                   * 2- نومینالیسم و فلسفه صدرایی

         اجراء طرح های پژوهشی:

* 1- بررسی تعارض شرطی انگاری قضایای لابتیه و نظریه وجود ذهنی

* 2- مقایسه مبانی اخلاقی آگوستین و غزالی

* 3- بررسی و نقد نظریه وحدت شخصی وجود( با رویکرد کلامی – فلسفی)

* 4- بررسی انتقادات ابن رشد بر ابن سینا در مباحث فلسفه اولی و الهیات بالمعنی الاخص

* 5- تبیین معرفت شناسی فضیلت گرا( با تاکید برپلانتینگا و سوسا و زاگزبسکی) 

* 6- فلسفه ملاصدرا و معرفتشناسی فضیلت گرا

*7- مقایسه معرفت شناسی فضیلت گرای پلانتینگا با مبانی معرفت شناختی ابن سینا

*8- تبیین نگاه ایدئولوژیک به دین

*سابقه اجرایی:

                    * 1- مدیر اداره برنامه ریزی دانشگاه امام صادق(ع) ( از سال 80 تا سال83 )

                    * 2- رئیس انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) (از سال83 تا سال 88)

                    * 3- مدیر کل تحقیقات و خدمات پژوهشی دانشگاه پیام نور(از سال 88 تا سال 89)

                    * 4-دبیر علمی همایش ملی روش شناسی مطالعات میان رشته ای در حوزه علوم اسلامی، اسفند91

                    * 5- دبیر علمی همایش ملی نسبت دین و اخلاق، مهر94

                    * 6- دبیر هم اندیشی اعضاء علمی دانشگاه پیام نور94-90

                    *7- رئیس هیئت بدوی تخلفات انتظامی اعضای علمی دانشگاه پیام نور

                    *8- عضو هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور

                    *9- عضو کمیسیون دائمی هیئت امناء پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

                    *10- مشاور ریاست دنشگاه پیام نور 96-94

                    *11- رئیس کمیسیون الهیات و حقوق هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور

                    *12- دبیر شورای تخصصی دکتری فلسفه دین در دانشگاه پیام نور

                    *13- نماینده اعضای علمی دانشگاه پیام نور در کمیسیون اده فرهنگی94-96

                    *14- قائم مقام انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران و عضو هیئت مدیره از سال 94 تاکنون

                    *15- سردبیر دو فصلنامه علمی پژوهشی حکمت صدرایی از سال 94 تاکنون             

*سابقه آموزشی:

                       *1- تدریس درمقطع کارشناسی رشته فلسفه و کلام اسلامی دردانشگاه تهران،پیام نور،فردوسی، امام صادق(ع)، مدرسه عالی شهید مطهری و شاهد

                        * 2- تدریس در مقطع کارشناسی ارشدفلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه تهران و پیام نور

                        * 3- تدریس در مقطع دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه تهران و پیام نور