اخبار و رویداد ها
ارتقای علمی آقای دکتر حیدر قیاسی از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر محمدعلی ابراهیمی از دانشیاری به استادی
ارتقای علمی خانم دکتر افسانه نیکوکار از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر معروف خلیلی از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر علیرضا صفاهانی لنگرودی از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی خانم دکتر شراره نجفیان از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر غلامرضا یاوری از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی خانم دکتر مرضیه کشاورز از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی خانم دکتر الهام عزیزی از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر سیروس منصوری فر از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر ابوالفضل محمودی از استادیاری به دانشیاری
حکم انتصاب خانم دکتر ربیعی به عنوان دبیر شورای تخصصی گروه آموزشی منابع طبیعی و محیط زیست
حکم انتصاب آقای دکتر سیروس منصوری فر به عنوان دبیر شورای تخصصی گروه آموزشی علوم و مهندسی کشاورزی
حکم انتصاب آقای دکتر ابوالفضل محمودی به عنوان دبیر شورای تخصصی گروه آموزشی اقتصاد و توسعه کشاورزی
حکم انتصاب آقای دکتر اسماعیل صیدی به عنوان دبیر شورای تخصصی گروه آموزشی مهندسی و فناوری کشاورزی
ارتقای علمی آقای دکتر اسماعیل قلی نژاد از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر محمد رضوانی از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر حسام الدین رمضانی از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی خانم دکتر مینا ربیعی و آقای دکتر کمال سادات اسیلان از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر حمداله اسکندری از استادیاری به دانشیاری
1 2 3 4 5 6