اخبار و رویداد ها
يكشنبه 23 خرداد 1395 ارتقای علمی خانم دکتر مینا ربیعی و آقای دکتر کمال سادات اسیلان از استادیاری به دانشیاری

در جلسه مورخ 94/11/27 هیأت ممیزه دانشگاه ارتقای علمی  خانم دکتر مینا ربیعی و آقای دکتر کمال سادات اسیلان، اعضای علمی بخش علوم کشاورزی، از استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر