اخبار و رویداد ها
يكشنبه 23 خرداد 1395 ارتقای علمی آقای دکتر محمد رضوانی از استادیاری به دانشیاری

در جلسه مورخ 95/1/31 هیأت ممیزه دانشگاه ارتقای علمی  آقای دکتر محمد رضوانی عضو هیات علمی بخش علوم کشاورزی، از استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر