اخبار و رویداد ها
يكشنبه 23 خرداد 1395 ارتقای علمی آقای دکتر اسماعیل قلی نژاد از استادیاری به دانشیاری

در جلسه مورخ 95/3/18هیأت ممیزه دانشگاه ارتقای علمی  آقای دکتر اسماعیل قلی نژاد عضو هیات علمی بخش علوم کشاورزی، از استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر