اخبار و رویداد ها
دوشنبه 4 بهمن 1395 ارتقای علمی آقای دکتر ابوالفضل محمودی از استادیاری به دانشیاری

در جلسه مورخ 95/9/16هیأت ممیزه دانشگاه ارتقای علمی  آقای دکتر ابوالفضل محمودی، عضو هیات علمی بخش علوم کشاورزی، از استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر