اخبار و رویداد ها
شنبه 14 اسفند 1395 ارتقای علمی آقای دکتر سیروس منصوری فر از استادیاری به دانشیاری

در جلسه مورخ 95/12/10هیأت ممیزه دانشگاه ارتقای علمی  آقای دکتر سیروس منصوری فر، عضو هیات علمی بخش علوم کشاورزی، از استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر