اخبار و رویداد ها
سه‌شنبه 27 شهريور 1397 ارتقای علمی آقای دکتر علیرضا صفاهانی لنگرودی از استادیاری به دانشیاری در جلسه مورخ 97/6/26 هیات ممیزه دانشگاه ارتقای علمی  آقای دکتر علیرضا صفاهانی لنگرودی، عضو هیات علمی بخش علوم کشاورزی، از استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر