اخبار و رویداد ها
چهارشنبه 7 آذر 1397 ارتقای علمی آقای دکتر معروف خلیلی از استادیاری به دانشیاری در جلسه مورخ 97/9/5 هیات ممیزه دانشگاه ارتقای علمی  آقای دکتر معروف خلیلی، عضو هیات علمی بخش علوم کشاورزی، از استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر