اخبار و رویداد ها
سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ارتقای علمی خانم دکتر افسانه نیکوکار از استادیاری به دانشیاری در جلسه مورخ 97/12/6 هیات ممیزه دانشگاه ارتقای علمی  خانم دکتر افسانه نیکوکار، عضو هیات علمی بخش علوم کشاورزی، از استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر