اخبار و رویداد ها
سه‌شنبه 2 مهر 1398 ارتقای علمی آقای دکتر محمدعلی ابراهیمی از دانشیاری به استادی در جلسه مورخ 98/7/1 هیات ممیزه دانشگاه ارتقای علمی آقای دکتر محمدعلی ابراهیمی، عضو هیات علمی بخش علوم کشاورزی، از دانشیاری به استادی مورد تصویب قرار گرفت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر