اخبار و رویداد ها
سه‌شنبه 2 مهر 1398 ارتقای علمی آقای دکتر حیدر قیاسی از استادیاری به دانشیاری در جلسه مورخ 98/7/1 هیات ممیزه دانشگاه ارتقای علمی آقای دکتر حیدر قیاسی، عضو هیات علمی بخش علوم کشاورزی، از استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر