متون عمومي

 
 زهرا رحیمی نژاد :       رئیس گروه
  
شماره تماس    :            22485210
 


آدرس پست الکترونیکی گروه :        
researchlib@pnu.ac.ir


آدرس محل کار :    تهران – دانشگاه پیام نور – سازمان مرکزی- ساختمان شهید نوری – طبقه همکف شرقی
 
 
1