تازه ها
1397/10/16 يكشنبه
شیوه ارسال آثار پژوهشی در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی
اعضای محترم هیأت علمی رعایتِ موارد زیر برای بررسی و امتیازدهی آثار پژوهشی در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصیِ بخش‌های علمی، الزامی است

.

اعضای محترم هیأت علمی رعایتِ موارد زیر برای بررسی و امتیازدهی آثار پژوهشی در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصیِ بخش‌های علمی، الزامی است:

 

اصل کتاب ارسال گردد.

از تاریخ گواهی پذیرشِ مقالات بیش از یک‌‌سال نگذشته باشد.

مقالات علمی-پژوهشی با ضریب تأثیرِ معتبر(دانشگاه آزاد نباشد) ترجیحاً نشریه‌ای که عبارت «این نشریه بر اساس رأی جلسه شماره 1393/2910 مورخ 21/10/1381 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور حائز شرایط دریافت درجه علمی-پژوهشی شناخته»، باشد.

مقالات علمی-ترویجی با ضریب تأثیر معتبر(دانشگاه آزاد نباشد) ترجیحاً نشریه‌ای که عبارت«این نشریه بر اساس رأی جلسه شماره... مورخ 11/5/1384 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور حائز شرایط دریافت درجه‌ی علمی-ترویجی شناخته شده است»، باشد.

مقالات مستخرج از رساله(تز) حتماً بر روی مستندات مربوط قید شود.

مستندات مقالات علمی-پژوهشیِ نشریات(شامل: گواهی پذیرش مقاله، تصویر روی جلد، لیست نویسندگان مقالاتِ مربوط) ارسال گردد.

مقالات همایش‌ها حتماَ در پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) ثبت و دارای لوگوی همایش باشد.

لیست ضریب تأثیر نشریات با ضمایم پژوهشی ارائه گردد.

مستندات پایان‌نامه‌ی دانشجویان شامل تصویر روی جلد، نامه صورت‌جلسه‌ی دفاعِ دانشجو حتماً ضمیمه گردد و پایان‌نامه‌هایی که دفاع شده‌اند ارائه شود.

قید نشانیِ URL حتماً لازم است.

بارگذاری نسخه‌ی الکترونیکی در سامانه‌ی گلستان به صورت کامل انجام و آثار پژوهشی قفل تأیید داشته باشد.

اعلام اسامی همکاران در تهیه مقالات در نشریات رعایت شود.

مرتبه علمی، وضعیت استخدامی، تاریخ آخرین قرارداد و حُکم در کاربرگ ارزیابیِ پژوهشی درج شود.

عدم ارسال CD مجموعه مقالات بلکه فایل مقاله عضو علمی به صورت تفکیک شده به همراه تصویر لیست نویسندگانِ مقالات، گواهی پذیرش و مقاله‌ی کامل ارسال گردد.

ارسال سربرگِ همایش‌ها و تصویرِ مجموعه مقالاتِ همایش‌ها الزامی است.

درخصوص ارسال مستندات ماده 3 آیین‌نامه ارتقاء، سقف مدارک مراعات گردد.

درباره طرح پژوهشی اصل طرح و نامه‌ی خاتمه‌ی طرح پژوهشی ارسال گردد و در صورت محرمانه بودنِ طرح، مکتوبِ وزارت علوم ضمیمه مستندات شود.

درخصوص درخواست تبدیل وضعیت وارتقاء با آیین‌نامه جدید، طرحِ مقاله در نشریاتِ تخصصی فاقد امتیاز است.

درخصوص طرح‌های پژوهشی ارائه مجوز معاونت پژوهشی و درخصوص پایان‌نامه‌های سایر دانشگاه‌ها مجوز معاونت آموزشی ارائه شود.

اگر مجله یا نشریه‌ای ارسال می‌شود در لیستِ مجموعه مقالات، نامِ نویسنده‌ی مقاله مشخص شود.

در استان‌ها عبارت کپی برابر اصل بر روی مستندات حَک شود.

مستندات ارسال شده از نظر سال با ردیف کاربرگ ارزیابی پژوهشی تطابق داشته باشد. آثار پژوهشی هر سال در کاربرگ جداگانه نوشته شود، به ویژه در خصوص درخواست پایه استحقاقی.

حتماً محل امضای تخصصیِ کمیته منتخب بخش‌های علمی در پایانِ هر برگِ کاربرگِ ارزیابیِ پژوهشی، درج گردد.

سقف امتیاز پایان‌نامه‌ی دانشجویان مطابق آیین‌نامه‌ی ارتقاء رعایت گردد.

سقف ارائه مقاله در همایش‌ها مطابق آیین‌نامه ارتقاء رعایت گردد.

در متن نامه‌های ارسالی از استان‌ها و کاربرگِ ارزیابی حتماً نوعِ درخواستِ عضوِ علمی( تمدیدقرارداد یا پیمانی، ترفیع معوّقه یا پایه استحقاقی، ترفیع سالیانه) برای تسریع در کار اعلام شود.

ارسال مستنداتِ پژوهشی به کمیته منتخبِ بخش‌های علمی بر اساس پیوستِ شماره‌ی یک(اسکن یا دانلود موارد مربوط به ه ربند ماده 3 آیین‌نامه‌ی ارتقای اعضای هیأت علمی) معاونت آموزشی باشد.
در خصوص تبدیل وضعیت اعضای محترم هیات علمی از رسمی- آزمایشی به رسمی- قطعی لازم است طبق گزارش نامه ارتقای اعضای هیات علمی، استادیاران محترم 16/58 امتیاز و مربیان محترم 12/5 امتیاز در بند 3-1 ماده 3 بدست آورند در غیر این صورت مستندات قابل بررسی نخواهد بود.
متقاضیان ارتقا، تبدیل وضعیت، ترفیع سالیانه و تمدیدقرارداد لازم است با توجه به حساسیت موضوع، دقت شود آثار درج شده در فرم های مربوط به ارتقا، تبدیل وضعیت و... با توجه به تاریخ از قدیم به جدید در هر بند درج شود.
پیوست دارد


 
امتیاز دهی
 
 

بیشتر