تازه ها
1397/11/8 دوشنبه
منشور و موازین اخلاق پژوهش
منشور و موازین اخلاق پژوهش تهیه شده در مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

.

منشور و موازین اخلاق پژوهش تهیه شده در مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری. از بخش کمیته منتخب دریافت شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بیشتر