ت.پژوهش
1397/12/19 يكشنبه
امتیاز مقالات مستخرج از رساله
بخشنامه امتیاز به مقالات مستخرج از رساله دکتری بر اساس درجه Q1 و Q2(تاریخ خبر: 19 /12 /1397)

.

بخشنامه امتیاز به مقالات مستخرج از رساله دکتری بر اساس درجه Q1 و Q2، معاون محترم پژوهش و فن آوری دانشگاه.
پیوست

 
امتیاز دهی
 
 

بیشتر