1398/4/11 سه‌شنبه استان مرکزی بازدید دکتر ضماهنی مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور
در آخرین روز برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور؛
 
مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه از روند برگزاری امتحانات استان مرکزی بازید کرد.
در آخرین روز برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور، دکتر ضماهنی مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه از روند برگزاری امتحانات مراکز اراک، خمین و ستاد استان بازدید کرد. 
در این بازدید که به همراهی دکتر ملکی راد، رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی و سرپرست مرکز اراک، دکتر دارائی معاون دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، دکتر پیکرستان مدیرنظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان مرکزی و دکتر بساکی معاون مرکز اراک صورت گرفت دکتر ضماهنی در جریان نحوه برگزاری آزمونهای الکترونیکی و کاغذی این استان قرار گرفت. 
عضو شورای دانشگاه در حین بازدید از ستاد امتحانات استان از نزدیک روند اجرایی آزمونها را بررسی نموده و در این بازدید ضمن عرض خداقوت به همه همکاران و دست اندرکاران برگزاری آزمونها، اجرای دقیق آزمونهای یکپارچه و سراسری در دانشگاه پیام نور را از نقاط قوت این دانشگاه دانسته و دلیلی بر رویکرد کیفیت گرایی مدیران این دانشگاه ارزیابی نمود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر