اخبار
فهرست رشته محلها و تعداد اعضاي هيات علمي موردنياز دانشگاه پيام نور در فراخوان بهمن 90

فهرست رشته محلها و تعداد اعضاي هيات علمي موردنياز دانشگاه پيام نور كه در سامانه مركز جذب وزارت متبوع اعلام شده در اينجا به شرح ذيل براي كمك و راهنمايي متقاضيان محترم اعلام ميگردد. لازم به ذكر است كه ثبت نام صرفا در سامانه مركز جذب وزارتخانه صورت ميگيرد و ثبت اطلاعات از طريق پرتال دانشگاه پيام نور تنها به منظور بررسي اوليه شرايط متقاضيان مي باشد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر