اخبار
ارائه گزارش عملكرد دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه پيام نور در مركز جذب وزارتخانه
گزارش عملكرد دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه پيام نور در خصوص جذب متقاضيان هيأت علمي و بورس فراخوان سالهاي 89 و 90، تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي از قراردادي به پيماني و رسمي آزمايشي در جلسه اي به تاريخ 23/2/91 با حضور حاج آقا امراللهي نماينده محترم نهاد رهبري، آقاي دكتر مرداني رئيس محترم مركز جذب وزارت علوم، آقاي دكتر ايرانمنش رئيس محترم مركز هيأتهاي امنا و هيأتهاي مميزه وزارت علوم، آقاي دكتر عامري مدير كل محترم دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي، آقاي دكتر زياري رياست محترم دانشگاه پيام نور، آقاي دكتر آريامنش قائم مقام محترم معاونت اداري و مالي دانشگاه پيام نور و آقاي دكتر جوانمرد دبير محترم هيأت اجرايي جذب دانشگاه بررسي شد و در پايان پيشنهاداتي براي رفع مشكلات احتمالي متقاضيان هيأت علمي دانشگاه ارائه گرديد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر