اخبار
بیست و هشتمين گاهنامه پژوهش و فناوری عتف گاهنامه پژوهش و فناوری عتف وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری <p align="center" dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:center"><span style="line-height:200%"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma','sans-serif'"><span style="font-size:small"><span style="font-size:medium"><span style="font-size:large">قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان محترم دوره دکتری</span></span></span></span></strong></span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="line-height:200%"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"> </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="line-height:300%"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma','sans-serif'"><span style="font-size:small"><span style="font-size:medium"><span style="font-size:large">با سلام و احترام</span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="line-height:300%"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma','sans-serif'"><span style="font-size:small"><span style="font-size:medium"><span style="font-size:large">بیست و هشتمين گاهنامه پژوهش و فناوری عتف وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیوست تقدیم می گردد.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="line-height:200%"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"> </span></span></span></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=25902401-999f-4953-87b0-dd65a6a55886"><span style="line-height:200%"></span><span style="line-height:200%"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"></span></span></span></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=fe75f330-5507-453b-b136-20d930440960"><strong></strong><strong></strong></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=25902401-999f-4953-87b0-dd65a6a55886"><strong></strong></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=92e7aaf9-0736-4137-9e1a-d91eb9c44469"><strong></strong></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=92e7aaf9-0736-4137-9e1a-d91eb9c44469"><strong></strong></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=189bd3e5-853e-4e3f-97cf-ca733a07e951"><strong><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma','sans-serif'"><span style="font-size:small"><span style="font-size:medium"><span style="font-size:large">دریافت 28 گاهنامه پژوهش و فناوری عتف</span></span></span></span></strong></a></p>
 
امتیاز دهی