كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
گزارش عملكرد پژوهشي دانشگاهها
 
 
يكي ديگر از فعاليتهاي مهم اين گروه تكميل فرمهاي مربوط به ارزشيابي علمي اعضاء علمي در مقايسه با ساير دانشگاهها از طريق سايت وزارت علوم است كه پس از دريافت تمامي اطلاعات مربوطه از بخشهاي مختلف دانشگاه، اطلاعات كامل در محلهاي تعيين شده سامانه، به روي سايت قرارگرفته و از طريق نامه نيز با امضاي معاون پژوهشي دانشگاه براي وزارت علوم ارسال مي­شود.
 

بيشتر