1- مشخصات فردی:

نام: سهراب

نام خانوادگی: عسگری                        

ایمیل:

s.asgari@pnu.ac.ir      

 

2- مراحل و مدارک تحصیلی:

دیپلم در رشته اقتصاد-اجتماعی، همدان در سال 1370

لیسانس در رشته جغرافیای جغرافیای انسانی و اقتصادی از دانشگاه اصفهان در سال 1374

فوق لیسانس در رشته جغرافیای سیاسی از دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی در سال 1376

دکترا (PH.D )در رشته جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران در سال 1381

 

3-زمینه‎های مطالعاتی و پژوهشی:

الف) مسائل جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک

ب) ژئوپولیتیک خلیج فارس(قلمروها، مرزهای دریائی و مرزهای بین‌‎المللی و انرژی)

ج) ژئوپولیتیک محیط زیست و مسائل محیط زیست کشور

د)مسائل ژئوپولیتیک جهان اسلام

 

4- مقاله در کنفرانس‎های ملی:

1- نقش دولت در بازسازی فضای اقتصادی، سمینار جغرافیا در عرصه سازندگی، دانشگاه تهران، مهر 1376

2- انسان، محیط و بقا، دهمین کنگره جغرافیای ایران، دانشگاه امام حسین(ع)، مهر 1378

3- محیط زیست و اثرات تخریبی گسترش بی رویه شهرها، سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران، تابستان 1380

4- تحدید حدود قلمروهای دریائی ایران در شمال خلیج فارس(ژئوپولیتیک منافع ملی)همایش ملی مرزها،24 و25 تیرماه 1382، وزارت کشور و پژوهشکده جهاد دانشگاهی

5- سازمان دهی سیاسی فضا و حفاظت محیط زیست، همایش جغرافیا، دانشگاه پیام نور، مهر ماه 1386

6- محیط زیست رویکرد اخلاقی ژئوپولیتیک، چهارمین کنگره ژئوپولیتیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند ماه 1389

7- ابعاد زیست محیطی تخریب در استان گیلان، پنجمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران، دانشگاه آزاد رشت، 3 و 4 خرداد ماه 1391

8- راهبرد توسعه مناطق مرزی، ناحیه‌گرائی و امنیت مرزی مطالعه موردی مرز ایران و آذربایجان(نمایه شده در مرجع دانش، سیویلیکا)، همایش ملی مرزنشینی، توسعه پایدار و فرصتهای سرمایه گذاری، دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد، آبان ماه 1393

9- تاککید بر معماری همساز با توان‎های محیط زیست با استفاده از مدل اوانز(مطالعه موردی اراک)، اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، پردیس فارابی دانشگاه تهران، اردیبهشت 1395

 

5- سخنرانی‎های داخلی:

1-نجات طبیعت، تنها راه تداوم زندگی، هفته منابع طبیعی، اسفند، شهرستان بیجار، استان کردستان، 1383

2- عوامل موثر در تخریب محیط زیست کشور در سالهای اخیر با تاکید بر برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی ،هفته پژوهش آذر 1386، دانشگاه پیام نور بیجار

3- فامنین: رونقی رو به افول، همایش هم اندیشی توسعه فامنین، تیرماه 1387، فامنین، استان همدان

4- تخریب محیط زیست فرایند عدم توجه به مبانی جغرافیا و توسعه پایدار، مطالعه موردی شهر اراک، همایش جغرافیا، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه پیام نور اراک، مهرماه 1389

5- ژئوپولیتیک محیط زیست خلیج فارس، همایش خلیج فارس، دانشگاه پیام نور اراک، اردیبهشت 1390

6- خلیج فارس و منابع انرژی، همایش خلیج فارس، دانشگاه پیام نور اراک، اردیبهشت 1391

7- فرایند آلودگی محیط زیست اراک، دانشگاه پیام نور اراک، مهرماه 1392

8- پژوهش در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها، هفته پژوهش، آذر ماه 1392

9- عوامل طبیعی و انسانی موثر در آلودگی هوای اراک، دانشگاه پیام نور اراک، دوم اسفند ماه 1393

 

6- شرکت در همایش‎های بین‎المللی در ایران:

الف) خلاصه مقاله:

1-چشم انداز ژئوپولیتیکی خلیج فارس در آغاز هزاره سوم با تکیه بر الزامات بومی، منطقهای وعوامل جهانی، دوازدهمین همایش بین المللی خلیج فارس، وزارت امور خارجه، اسفند 1380

2- نفت و گاز،همکاری راهبردی کشورهای منطقه(منطقه خلیج فارس:هارتلند انرژی)، شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس)، وزارت خارجه و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، شهریور 1385

3- ژئوپولیتیک محیط زیست خلیج فارس و چالش های زیست محیطی فراروی آن، هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس، وزارت امور خارجه،8 -7 خرداد 1386

4- همایش ملی جغرافیای سیاسی کاربردی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، مهر ماه 1391

 

ب)اصل مقاله:

1- تخریب محیط زیست خاورمیانه و ناامنی های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی، چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام، دانشگاه زاهدان، 27- 25 فروردین ماه 1389

2- منطقه ژئوپولیتیک خلیج فارس، هارتلند در حال ظهور انرژی، همایش بین المللی خلیج فارس در گستره تاریخ، دانشگاه اصفهان 3 و 4 خردادماه 1384

3- محیط زیست خلیج فارس رویکردی پر اهمیت در ژئوپولیتیک منطقه، همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپولیتیک خلیج فارس، جزیره قشم، 3 و 4 خردادماه 1391

4- ژئوپولیتیک محیط زیست و ریزگردهای عربی، همایش بین المللی ریزگردها، دانشگاه لرستان، اردیبهشت 1392

تاکید بر معاری همسان با محیط زیست با استفاده از مدل اوانز با تاکید بر شهر امیرکبیر در استان مرکزی، نخستین همایش شهر هوشمند، دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، اردیبهشت 1395

 

7-شرکت در کنفرانس‎های بین‎المللی خارجی:

1-Iran and Kuwait sea border (Geopolitics of national interests), International symposium on modern boundaries of Iran, University of London, October 9 & 10, 2002

2-Environment: an ethical approach to geopolitics, 9th ISINI International Conference, 22-26 august 2007, George Bacovia University, Bacau, Romania 

3-Geography: new necessities to review in concepts, approaches and responsibilities, 31st international geographical congress, Tunisia, 12- 15 august 2008

4-The main factors in quality promotion in open universities and distance educations, the 22nd AAOU annual conference, Tianjin, china, October, 2008

5- Democracy and environment, The XIIth International Conference

August 24-27, 2016, Groningen, Netherland

 

9-مقالات چاپ شده:

الف) پژوهشی

1-فلات قاره ایران در خلیج فارس: چشم انداز جدید ژئوپولیتیک  انرژی، فصلنامه پژوهشهای جغرافیائی، مؤسسه جغرافیا دانشگاه تهران، شماره 44، بهار 1382

2- ژئوپولیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس، فصلنامه پژوهشهای جغرافیائی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران. شماره 50 زمستان 1383

3- اثرات زیست محیطی تصمیمات سیاسی در کشور در دهه های اخیر، مجله جغرافیائی اطلاعات جغرافیایی، شماره 85، بهار 1392

 

ب)علمی-ترویجی

1- نقد و معرفی کتاب جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی(علمی،ترویجی)  شماره 192-191، مرداد و شهریور 1382

2- نقش و جایگاه منطقه خلیج فارس و خاورمیانه در ژئوپولیتیک انرژی، اطلاعات سیاسی اقتصادی(علمی،ترویجی) شماره 209-210، بهمن و اسفند،1383

3-ژئوپولیتیک جهان اسلام، زمینه های واگرایی و بسترهای همگرایی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی(علمی-ترویجی)، موسسه باقر العلوم، سال یازدهم، شماره 41 بهار 1387

 

ج)مجلات علمی- فنی

1- نقش ژئوپولیتیک جزایر ایرانی در افق امنیتی خلیج فارس، ماهنامه اقتصادی-علمی پیام دریا، شماره 154، سال پانزدهم، آذر 1385

2- محیط زیست خلیج فارس رویکردی پراهمیت در ژئوپولیتیک منطقه،مجله سپهر(علمی_فنی)، سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح، شماره شصت و هشتم، زمستان 1387

3- افراز مرز دریائی دریائی ایران با عراق، الزامات ژئوپولیتیکی و امنیتی، مجله علمی- فنی سپهر، شماره 78، تابستان 1390

4- ویژگی های زیست محیطی خلیج فارس و جایگاه آن در کنوانسیون های کویت و حقوق بین الملل دریاها، مجله علمی فنی سپهر، شماره 89، 1393

 

د)مجلات بین‎المللی:

1-GEOPOLITICS OF WATER: A SERIOUS CHALLENGE IN THE NORTH EAST OF AFRICA, GEOPOLITICA, NO. 35, 2/2010, BUCAREST, ROMANIA

2- Ukraine and a new role in geopolitics of energy, GEOPOLITICA, NO. 38, 4/2010, BUCAREST, ROMANIA

3- environment: dilemma or agenda, 11th ISISNI international conference, Hermosillo, Sonora, Mexico, 2012

 

ه)سایر مجلات:

1- دموکراسی و امنیت ملی، مجله بازتاب اندیشه،موسسه بلاغ حوزه علمیه قم، شماره 3،اسفند 1379

2- اثرات زیست محیطی سیاستهای توسعه فضائی شهر تهران، مجله پیک نور، دانشگاه پیام نور،سال اول، شماره دوم، تابستان 1382

3- قلمروهای تاریخی، مجله فرهنگ و پژوهش، شماره 173، آذر 1383

4- افراز مرزدریائی ایران و کویت، ژئوپولیتیک منافع ملی، مجله پیک نور، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1386، دانشگاه پیام نور

 

10- مقالات چاپ شده در روزنامه همشهری:

 1- امنیت نفتی در آغاز هزاره سوم8،9،10 آذر 1378

2- بحران عراق و امنیت ملی ایران 14،13 اردیبهشت 1379

3- دموکراسی و امنیت ملی اول و دوم خرداد 1379

4- ایران و ژئوپولیتیک دریای خزر اول و دوم مرداد 1379

5- منافع ملی و استراتژی بقا،30 مرداد 1379

6- یک میلیارد مسلمان،3، آبان 1379

7- چالشهای سیاسی دهه 90، 26 و27 آذر 1379

8- انتخابات و پایداری سیاسی حکومت 7 و 8 مرداد 1380

 

11-  طرحهای مطالعاتی و پژوهشی:

الف)مجری طرح‎های پژوهشی

1- مجری طرح مطالعه جغرافیائی بخش فامنین استان همدان-1376

2- مجری طرح بازتاب فضائی مدیریت های اجرائی در پایداری سیاسی با تاکید بر استان همدان، دانشگاه پیام نور منطقه 6 ،1384

3- مجری طرح افراز مرز دریایی ایران و کویت، سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح،1386

4- مجری طرح پژوهشی اثرات زیست محیطی تمرکز صنایع در اراک، دانشگاه پیام نور مرکز اراک، بهار 1388

5- مجری طرح پژوهشی گسترش فضائی شهر اراک و اثرات زیست محیطی آن، دانشگاه پیام نور مرکز اراک، تابستان 1388

6- مجری طرح پژوهشی اثرات زیست محیطی سازماندهی فضای جغرافیائی کشور در دهه های اخیر، دانشگاه پیام نور مرکز ارک، 1391

7- مجری طرح پژوهشی بررسی توانمندیهای جغرافیا در حل مسائل کشور با تاکید بر چیستی و کارآمدی های آن، دانشگاه پیام نور اراک، 1394

8- مجری طرح توسعه و ارتقاء فرهنگ ترافیک شهرستان اراک، استانداری مرکزی، 1392

 

ب)همکار طرح‎های پژوهشی

1- همکار طرح جامع تقسیمات کشوری وزارت کشور-1376

2- همکار طرح جغرافیای انتخابات-موسسه جغرافیا دانشگاه تهران-1377

3- همکار طرح جغرافیای جنگ-معاونت پژوهشی -دانشگاه تهران -1378

4- تهیه جزوه ژئوپولیتیک برای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همکار طرح امنیت ملی-1379

5- همکار طرح ژئوپولیتیک قلمروهای دریائی ایران در خلیج فارس-مؤسسه جغرافیا دانشگاه تهران-1380

6- ناظر طرح بررسی دلایل عدم یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان شهرستان بیجار در مقاطع راهنمایی و دبیرستان، 1383

7- ناظر طرح پژوهشی بررسی روند تحولات الگوی نظام سلسله مراتب شهری استان مرکزی و چشم انداز آینده آن، مجری دکتر محمد میره، دانشگاه پیام نور، 1390

8- ناظر طرح پژوهشی شناخت توانمندی های کویر و نقش آن در توسعه کشور(مطالعه موردی کویر میقان)، مجری طرح دکتر زهرا عربی، دانشگاه پیام نور، 1390

 

12- سوابق تدریس:

1- تدریس در دانشگاه پیام نور از سال 1379 در مراکز تهران،کبودرآهنگ و بیجار

2- تدریس در دانشگاه امام حسین، واحد همدان، به مدت 6 ترم، ازسال 1384 تا 1386

3- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، نیمسال اول 4-1383

4- استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور از سال 1382 ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اراک

5- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مقطع فوق لیسانس، ترم مهر 1389

6- تدریس در دانشگاه اصفهان، مقطع ارشد، نیمسال اول 1393-1394

7- تدریس در دانشگاه تهران، مقطع کارشناسی ارشد، نیمسال اول و دوم 95ـ1394

 

13- عضویت در تشکل‌های علمی، دانشگاهی و اداری:

1- عضو انجمن ژئوپولیتیک ایران ،دانشگاه امام حسین،1377-1381

2- عضو هیأت مؤسس انجمن دانش گستران جوان استان همدان

3- عضو شورای پژوهشی و کمیته پژوهشی دانشگاه پیام نور منطقه 6 از سال 1382 تا 1384

4- عضو انجمن ژئوپولیتیک ایران

5- عضو انجمن ISINI ، انجمن بین المللی تبادل ایده های جدید، دانشگاه شیکاگو

6- عضو گروه آموزشی و پژوهشی جغرافیای استان مرکزی از سال 1390

7- عضو شورای برنامه‎ریزی اجرای سند توسعه و ارتقاء فرهنگ ترافیک 1393 شهرستان اراک، استان مرکزی

8- عضو کارگروه کاهش آلودگی هوای کلان شهر اراک، استانداری مرکزی، از 1392

9- عضو کمیته علمی کاهش آلودگی هوای کلان شهر اراک، اداره کل محیط زیست استان مرکزی، از 1393

10- عضو شورای تخصصی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، از اردیبهشت 1395

 

14-مسولیت‎ها

نماینده گروه جغرافیا در استان همدان از سال 1386 -1388

مدیر آموزش دانشگاه پیام نور مرکز اراک، 1389-1390  

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز اراک، 1390 تا 1391

مدیر گروه علوم اجتماعی، از بهمن ماه1393 تا بهمن 1394

 

15- راهنمایی و مشاوره پایان نامه

راهنمائی

1-  تحلیل ژئوپولیتیک مذهب و انرژی در سرزمینهای شیعه نشین، زهرا حسین نژادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، شهریور 1392

2-  تعیین نفاط تلاقی ژئواکونومی و ژئوکالچر در حوزه ژئوپولیتیکی خلیج فارس(با استفاده از روش GIS)، غلامرضا پورمختار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، 1392

مشاوره

1-    احیاء ژئوپولیتیک شیعه، لیلا باباخانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، 1392

 

16-تألیفات:

1-    جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک(عمومی و ایران)، کتاب مشترک با آقای دکتر مجتهدزاده، دانشگاه پیام نور، 1384

2- جغرافیای انسانی ایران (1): (جمعیت-اقتصادی)، دانشگاه پیام نور، آذر 1390

3- یک بخش از کتاب:Boundary Politics and international Boundaries of Iran, Edited   by: Pirouz Mojtahedzadeh, ، چاپ آمریکا، 2006

4- یک فصل از کتاب سیاست‎های مرزی و مرزهای مدرن ایران، گردآورنده دکتر پیروز مجتهدزاده، انتشارات سمت، 1389

5- مقدمه ای بر ژئوپولیتیک محیط زیست، انتشارات نویسنده، اراک 1389

6- گذری بر تاریخ و نظری بر جغرافیای شهرستان فامنین، انتشارات نویسنده، اراک، دی 1390

7- یک فصل از کتاب اکولوژی سیاسی چاپ پژوهشکده مطالعات راهبردی، به اهتمام دکتر مراد کاویانی راد، 1392

8- یک فصل از کتاب جستارهایی در فلسفه جغرافیا، به کوشش مراد کاویانی و نسرین خانیها، انجمن ژئوپلیتیک ایران، 1393

9- کتاب سیاست و فضا، دانشگاه پیام نور،1394

کتاب مبانی جغرافیای فرهنگی، دانشگاه پیام نور، در حال چاپ

10- کتاب جغرافیای سیاسی ایران، دانشگاه پیام نور، در حال تالیف

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما