برنامه کلاسی
تاریخ به روزسانی
Excelدریافت فایل
PDFدریافت فایل
96/11/8
96/11/8
دروس عمومی کلیه رشته ها (قسمت اول)
دروس عمومی کلیه رشته ها (قسمت دوم)
96/11/8
تربیت بدنی خواهران
96/11/8
تربیت بدنی برادران
96/11/8
مدیریت صنعتی قدیم (تجمیع)
96/11/8
صنعتی 94
96/11/8
مدیریت بازرگانی قدیم (تجمیع)
96/11/8
بازرگانی94
96/11/8
حسابداری (تجمیع)
96/11/8
علوم سیاسی
96/11/8
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
96/11/8
مترجمی زبان انگلیسی
96/11/8
زبان ادبیات فارسی قدیم و92
زبان ادبیات فارسی قدیم و92
96/11/8
علوم تربیتی ـ گرایش پیش دبستانی و دبستانی
 
96/11/8
علوم تربیتی ـ گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

علوم تربیتی95
96/11/8
روانشناسی قدیم
96/11/8
روانشناسی 93
96/11/8
زمین شناسی
96/12/21
96/12/21
حقوق

حقوق ورودی95
96/11/8
الهیات ـ تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی
الهیات ـ تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی
96/11/8
الهیات ـ علوم قرآن حدیث
الهیات ـ علوم قرآن حدیث
 
96/11/8
مهندسی منابع طبیعی ـ محیط زیست

مهندسی علوم و محیط زیست
مهندسی منابع طبیعی ـ محیط زیست

مهندسی علوم و محیط زیست
96/11/8
مهندسی مدیریت اجرایی
مهندسی مدیریت اجرایی
96/11/8
مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار تجمیع (قدیم)
مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار تجمیع (قدیم)
96/11/8
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی93
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی93
 
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما