معرفی گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی

گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینیمدیر گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی استان :جناب آقای مهندس بهروز محسنی دارای مدرک کارشناسی ارشد کشاورزی