شماره صندلی امتحان
تاریخ امتحان ساعت 8.30 ساعت 11 ساعت 14
22/10/95 عادی     مکانیزه عادی     مکانیزه عادی     مکانیزه
95/10/23           عادی       مکانیزه        عادی       مکانیزه       عادی      مکانیزه
95/10/25           عادی       مکانیزه        عادی      مکانیزه       عادی      مکانیزه
شماره صندلي روز سه شنبه مورخ 31/02/92 ساعت 10- 8 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما