شماره صندلی دانشجویان
دانشجوی گرامی : شماره صندلی مربوط به هر آزمون یک روز قبل از آزمون قابل مشاهده خواهد بود
تاریخ آزمون ساعات شروع نوبت های برگزاری آزمون های نیمسال تابستان93
8:00 10:30 13:30 15:00
1393-05-29 عادی -------- ------- مکانیزه عادی ------- عادی -------
1393-05-30 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی ------- -------- مکانیزه
1393-06-1 عادی ------- عادی مکانیزه عادی --------- عادی --------
1393-06-2 عادی مکانیزه عادی -------- عادی مکانیزه عادی -------
1393-06-3 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی --------
1393-06-4 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی -------- عادی --------
1393-06-5 عادی ------- عادی ------ عادی مکانیزه -------- مکانیزه
1393-06-6 عادی ------- عادی -------- عادی -------- عادی --------
1393-06-8 عادی --------- عادی -------- عادی --------- عادی ---------
1393-03-22
1393-03-24
1393-03-25
1393-03-26
1393-03-27
1393-03-28
1393-03-29
1393-03-31
1393-04-01 ---------
1393-04-02
1393-04-03
1393-04-04
شماره صندلي روز سه شنبه مورخ 31/02/92 ساعت 10- 8بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.