شماره صندلی دانشجویان
تاریخ امتحان ساعت 8 ساعت 10.30 ساعت 14 ساعت 15.30
                  95/3/8            عادی        مکانیزه          عادی        مکانیزه         عادی        مکانیزه          عادی        مکانیزه
 95/3/9          عادی        مکانیزه         عادی        مکانیزه         عادی       مکانیزه          عادی        مکانیزه
95/3/10          عادی          مکانیزه         عادی       مکانیزه         عادی        مکانیزه          عادی
95/3/11          عادی          مکانیزه        عادی          مکانیزه       عادی         مکانیزه        عادی          مکانیزه
95/3/12           عادی       مکانیزه        عادی          مکانیزه         عادی        مکانیزه       --------------------
شماره صندلي روز سه شنبه مورخ 31/02/92 ساعت 10- 8 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.