شماره صندلی دانشجویان
دانشجوی گرامی : شماره صندلی مربوط به هر آزمون یک روز قبل از آزمون قابل مشاهده خواهد بود
تاریخ آزمون ساعات شروع نوبت های برگزاری آزمون های نیمسال اول94-93
8:30 11:00 13:00 15:30
1393-10-03
1393-10-04
1393-10-06 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی -------
1393-10-07
1393-10-08
1393-10-09 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی
1393-10-10
1393-10-13
1393-10-14
1393-10-15
1393-10-16
1393-10-18
1393-10-20
1393-10-21
1393-10-22
1393-10-23
1393-10-24
1393-10-25 ---------
1393-10-27
1393-10-28
1393-10-30
شماره صندلي روز سه شنبه مورخ 31/02/92 ساعت 10- 8بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.