شماره صندلی دانشجویان
تاریخ امتحان ساعت 8 ساعت 10.30 ساعت 14 ساعت 15.30
                  95/3/8            عادی        مکانیزه          عادی        مکانیزه         عادی        مکانیزه          عادی       
 95/3/9          عادی        مکانیزه         عادی        مکانیزه         عادی       مکانیزه          عادی       
95/3/10          عادی          مکانیزه         عادی       مکانیزه         عادی        مکانیزه          عادی
95/3/11          عادی          مکانیزه        عادی          مکانیزه       عادی         مکانیزه        عادی         
95/3/12           عادی       مکانیزه        عادی          مکانیزه         عادی        مکانیزه       --------------------
95/3/13           عادی        مکانیزه          عادی        مکانیزه         عادی       مکانیزه          عادی
95/3/17            عادی        مکانیزه          عادی        مکانیزه         عادی        مکانیزه           عادی
95/3/18            عادی        مکانیزه        عادی          مکانیزه        عادی         مکانیزه           عادی
95/3/19 عادی      مکانیزه عادی      مکانیزه      عادی      مکانیزه      عادی                   
95/3/20              عادی      مکانیزه            عادی      مکانیزه           عادی      مکانیزه             عادی     
95/3/22             عادی       مکانیزه              عادی     مکانیزه         عادی        مکانیزه          عادی       
95/3/23 عادی        مکانیزه عادی        مکانیزه عادی       مکانیزه عادی        مکانیزه
95/3/24 عادی        مکانیزه عادی        مکانیزه عادی        مکانیزه عادی       
95/3/25            عادی       مکانیزه           عادی        مکانیزه         عادی        مکانیزه          
95/3/26            عادی       مکانیزه           عادی       مکانیزه         عادی       مکانیزه             
95/3/27            عادی       مکانیزه           عادی        مکانیزه         عادی       مکانیزه                
95/3/29            عادی        مکانیزه           عادی       مکانیزه         عادی        مکانیزه         عادی
95/3/30            عادی       مکانیزه           عادی        مکانیزه        عادی       مکانیزه          عادی
شماره صندلي روز سه شنبه مورخ 31/02/92 ساعت 10- 8 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما