شماره صندلی دانشجویان
دانشجوی گرامی : شماره صندلی مربوط به هر آزمون یک روز قبل از آزمون قابل مشاهده خواهد بود
تاریخ آزمون ساعات شروع نوبت های برگزاری آزمون ها
8:00 9:15 11:30 13:45 16:00
1393-03-10 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه -------- ---------
1393-03-11 عادی مکانیزه عادی ------- عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی ----------
1393-03-12 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی ---------
1393-03-13 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی --------
1393-03-17 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه ------- --------
1393-03-18 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی --------
1393-03-19 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه --------- ----------
1393-03-20 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی ---------
1393-03-21 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی ---------
1393-03-22 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی ---------
1393-03-24 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه ----------- -----------
1393-03-25 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه ----------- -----------
1393-03-26 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه ---------- -----------
1393-03-27 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه --------- ----------
1393-03-28 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی ----------
1393-03-29 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی ---------
1393-03-31 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه -------- ---------
1393-04-01 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی ---------
1393-04-02 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه ----------- -------------
1393-04-03 عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی -----------
1393-04-04 -------- مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی مکانیزه عادی ----------
شماره صندلي روز سه شنبه مورخ 31/02/92 ساعت 10- 8بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.