دانشجویان عزیر در این قسمت می توانید تغییرات برنامه کلاسی را مشاهده نمایید.


تغییرات برنامه کلاسی رشته های فنی و مهندسی
ردیف
کد درس
نام درس
نام استاد
شرح تغییر
برنامه جبرانی

 
 


 


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
تغییرات برنامه کلاسی رشته های علوم پایه
ردیف
کد درس
نام درس
نام استاد
شرح تغییر
برنامه جبرانی

 

3 

4
 
 5


 
 
تغییرات برنامه کلاسی رشته های علوم انسانی
ردیف
کد درس
نام درس
نام استاد
شرح تغییر
برنامه جبرانی.


 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
تغییرات برنامه کلاسی رشته های هنر و معماری
ردیف
کد درس
نام درس
نام استاد
شرح تغییر
برنامه جبرانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


تغییرات برنامه کلاسی دروس عمومی
ردیف
کد درس
نام درس
نام استاد
شرح تغییر
برنامه جبرانی