كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


تماس با ما :

دکتر علی اصغر شکری               مدیر کل دفتر تحقیقات و خدمات پژوهشی و فناوری
مستقیم :                                22442045  ،    22442014
 
مسئولین دفتر  :
آقای سعید همتی                داخلی( 2483)        مستقیم : 22442045  و  22442014
آقای مجید فزونی                 داخلی(2484)         دورنگار :   22442058


بيشتر