كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
گروه همايشها ، سفرهاي علمي و پاداش مقالات
 
 
فرصت مطالعاتي
به منظور ارتباط پيوسته و هدفمند اعضاي هيئت علمي با ساير دانشگاهها و موسسات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي با هدف اعتلاي موقعيت علمي و فناوري كشور و حضور در عرصه­هاي بين­المللي براي اعضاي هيئت علمي واجد شرايط اين امكان فراهم گرديده كه به منظور انجام مطالعات و تحقيقات مشترك در ساير دانشگاهها و مراكز علمي يا تحقيقاتي برجسته داخل و خارج از كشور حضور يابند. در اين نوع فرصتهاي مطالعاتي عضو هيئت علمي منتخب براي تحقيق و مطالعه در مورد يك موضوع خاص كه امكان انجام آن در داخل كشور نمي­باشد و يا انجام كار مشترك با صاحب نظران و اساتيد شاغل در خارج از كشور ضروري مي­باشد.
 
كارگاه هاي آموزشي
به منظور ارتقا سطح دانش و مهارت هاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه از سال 1383اقدامات مربوط به برگزاري كارگاه هاي علمي داخلي از سوي مديردت تحقيقات و خدمات پژوهشي انجام پذيرفته است. پس از تفويض اختيار انجام شده برگزاري كارگاه هاي علمي داخلي به شوراي پژوهشي استانها واگذار شده است .
 
پژوهشكده ها
 به ­منظور سازماندهي و گسترش مطالعات و تحقيقات و ارتقاء فعاليتهاي پژوهشي، كمك به راحتي وتدوين برنامه­هاي درسي رشته­هاي مرتبط جديد و ميان رشته­اي و كمك در جهت تحقق اهداف و برنامه­هاي توسعه علمي و فناوري دانشگاه و انجام پژوهشهاي لازم براي ارائه خدماتتخصصي به متقاضيان، اداره پژوهشكده­ها در مراكزاستانيدانشگاه پيام نور در شرف تاسيس مي باشد.
برگزاري همايش هاي علمي 
 از سال 1380 اقدامات مربوط به برگزاري همايش هاي علمي داخلي از سوي مديرت تحقيقات و خدمات پژوهشي انجام پذيرفته است . پس از تفويض اختيار انجام شده ، برگزاري همايش هاي استاني و تخصصي (دانشگاهي) به شوراي پژوهشي استانها واگذار شده است .
 
پاداش مقالات
   - بررسي و پرداخت پاداش به مقالات كليه اعضاي سازمان مركزي
 - 
تهيه آمار مختلف مربوط به مقالات پاداش داده شده از گزارشهاي ارسالي كليه استانها و سازمان مركزي
 - تهيه اطلاعات مقالات چاپ شده براي پژوهشنامه
 - تهيه اطلاعات مقالات براي گزارش عملكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و گزارش عملكرد دفتر تحقيقات و گزارشهاي ديگر
 - تهيه اطلاعات مقاالات پاداش داده شده براي دفتر تحقيقات
 
بيشتر