كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
جام فجر93
مسابقات فوتسال

2
جام فجر

3
جام فجر

4
جام فجر
اخبار واحد تربیت بندی
مسابقات فوتسال ویژه کارکنان دانشگاههای پیام نور استان ویژه دهه مبارکه فجربا نام جام فجر انقلاب در تاریخ 20/11/94در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس با حضور تیمهای بندرخمیر،بندرعباس،بستک،دهبارز وتیم پرسنل دانشگاه پیام نور استان هرمزگان برگزار گردید که با قهرمانی تیم بستک ونایب قهرمانی بندرخمیرپایان یافت شایان ذکر است ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان هرمزگان به عنوان دروازه بان از دروازه تیم فوتسال استان دفاع کردند