مديريت اداره كل امور عمراني و املاك
 چارت سازماني

 معرفي همكاران

 شرح وظايف

 عملكرد سال 88

 عملكرد سال 89

 عملكرد سال 90

 آخرين مناقصات

 وضعيت طرح ها و پروژه ها

 ارتباط با مديريت