متون عمومي

گروه کارآفرینی و نورآوری

v                  آئین­نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (کاراد)

v                 آئین­نامه شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه پیام نور

 

مراکز رشد

آئین نامه مراکز رشد

آئین­نامه و فرمهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

v                  آئین­نامه نحوه تشکیل و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور

v                  الگوی برنامه کاری مراکز رشد واحدهای فناوری

v                 اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناور

 

آئین­نامه­ها و فرمهای داخلی

v                  آئین­نامه شبکه مراکز نوآوری دانشگاه پیام­نور

 

آئین نامه ایجاد شرکت دانش بنیان

v                  دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکتهای دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

v                  آئین نامه اجرایی دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت­های دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی و یا با مشارکت دانشگاه (دانشگاه پیام نور)

 

آئین نامه­های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

v                 آئین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

v                  آئین­نامه ارزیابی موسسات و شرکتهای دانش بنیان

v                  فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان

بيشتر