معرفی همکاران
جناب آقای دکتر محمدمهدی پرهیزگار
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
تلفن داخلی:  2673، مستقیم:  23322673
جناب آقای ابوالقاسم قدیری
معاون دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
تلفن داخلی: 2664، مستقیم: 23322664


  
 

جناب آقای قهرمان محمدزاده
کارشناس 
تلفن داخلی: 2662، مستقیم: 23322662
 
 


جناب آقای امیر فحی
کارشناس
تلفن داخلی: 2658 ، مستقیم: 23322658سرکار خانم فریبا صفایی فخری
کمک کارشناس
تلفن داخلی: 2673، مستقیم: 23322673
 

گروه بودجه جاری

جناب آقای بابک توکلی
رئیس گروه بودجه ریزی
تلفن داخلی: 2659 ، مستقیم:  23322659


 

سرکار خانم اعظم داودی
کارشناس بودجه
تلفن داخلی: 2661، مستقیم: 23322661
جناب آقای مقصود قاسمی
کارشناس بودجه
تلفن داخلی: 2672 ، مستقیم:  23322672  سرکار خانم منظر حسنی
کارشناس مسوول بودجه (شاغل در گروه آموزش کارکنان غیر علمی)
تلفن داخلی: 2756، مستقیم: 23322756 
 
سرکار خانم کتایون هرمزیاری
کمک کارشناس
تلفن داخلی: 2663، مستقیم: 23322663جناب آقای مسعود قاضی میرسعید
کمک کارشناس بودجه
تلفن داخلی: 2659 ، مستقیم:  23322659


 
گروه اطلاعات و آمار

سرکار خانم رقیه زینی پیروز
رئیس گروه اطلاعات و آمار
تلفن داخلی: 2661، مستقیم: 23322661


 
سرکار خانم مژگان رحیمی
کارشناس مسوول گروه اطلاعات و آمار
تلفن داخلی: 2659، مستقیم: 23322659


  گروه برنامه ریزی

 جناب آقای حسین گوارا
کارشناس
تلفن داخلی: 2659  ، مستقیم: 23322659گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری

سرکار خانم مهرزاد ده سروی
رئیس گروه مطالعات تحول اداری
تلفن داخلی: 2674 ، مستقیم:  23322674سرکار خانم شهناز نصرتی
کارشناس مسوول تحول اداری
تلفن داخلی: 2667، مستقیم: 23322667


 
سرکار خانم سیمین شاه زکی
کارشناس
تلفن داخلی: 2815 ، مستقیم:  23322815 گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان

سرکار خانم مریم سروری
رئیس گروه آموزش ضمن
خدمت کارکنان
تلفن داخلی: 2693 ، مستقیم:  23322693گروه تشکیلات و نیروی انسانی

سرکار خانم طیبه بیابانی

رئیس گروه تشکیلات و نیروی انسانی
تلفن داخلی: 2694 ، مستقیم:  23322694 سرکار خانم زهرا کارگری
کارشناس تشکیلات و نیروی انسانی
تلفن داخلی: 2694 ، مستقیم:  23322694

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما